svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กฟผ. รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2566

23 มกราคม 2566

โอกาสมา!กฟผ.เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบ 2 ประจำปี 2566 เช็ควัน-เวลาเปิดรับ พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติที่นี่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 โดยในครั้งนี้ถือเป็นรอบ 2 ที่ได้เปิด สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่  23 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566 และจะเริ่มเข้าฝึกงานในเดือน เมษายน – สิงหาคม 2566 ส่วนใครที่ไม่ทันรอบนี้ ก็จะมีรอบที่ 3 โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2566 และเข้าฝึกงานในเดือน  สิงหาคม – ธันวาคม 2566

 

กฟผ. รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2566

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบ 2 ประจำปี 2566 

  • เปิดรับสมัคร : 23 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566

ช่วงเวลาการเข้าฝึกงาน รอบ 2 ประจำปี 2566 

  • เริ่มเข้าฝึกงาน : เมษายน – สิงหาคม 2566

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกงาน

  • นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ที่สถาบันการศึกษากําหนดหลักสูตรในการฝึกงานตามคุณวุฒิสาขาที่ กฟผ. กําหนด (คลิกดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ )
  • ไม่จํากัดเกรดเฉลี่ย
  • สามารถเข้าร่วมการฝึกงานได้ตามวัน และเวลาทําการของ กฟผ. (จันทร์ - ศุกร์) ปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมง

กระบวนการคัดเลือก  

  • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานของ กฟผ. จะพิจารณาจากความรู้-ความสามารถและข้อมูลในใบสมัคร ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยอาจมีการทดสอบเพิ่มเติม เช่น สอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ เป็นต้น

 
ค่าตอบแทน 

  • นักศึกษาฝึกงานจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท ตามวันที่ฝึกงานจริง

สถานที่ฝึกงาน 

วิธีการรับสมัคร

  • ตรวจสอบคุณวุฒิสาขา ลักษณะงาน และสถานที่ฝึกงานที่ กฟผ. เปิดรับ กรณีตรงกับพื้นฐานความรู้และความสนใจของนักศึกษา จึงจะดําเนินการสมัคร โดยเลือกสาขาวิชาและสถานที่ฝึกงาน ซึ่งสามารถเลือกได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ทั้งนี้ หากได้รับการตอบรับแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงานได้ 

 

  • เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หลังจากนั้น เลือกหัวข้อ ลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกงาน > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน และ E-mail สําหรับการลงทะเบียนในครั้งแรก > กรอก/แก้ไข ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (รูปถ่าย/transcript/ เอกสารการได้-รับวัคซีน (ถ้ามี)/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) > ส่งใบสมัคร > ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

 

การรายงานผลและใบรับรองการฝึกงาน

  • เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน กฟผ. จะดําเนินการประเมินผลการฝึกงานตามแบบพิมพ์ที่ กฟผ. กําหนด พร้อมจัดทําหนังสือรายงานผลการฝึกงาน และใบรับรองการฝึกงาน (EGAT Certificate) ส่งให้สถาบันการศึกษาทาง Email ทั้งนี้ หากนักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึกงาน กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่มอบใบรับรองการฝึกงานให้แก่นักศึกษา