ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครงาน เช็กตำแหน่ง เงื่อนไข วิธีการที่นี่

12 มกราคม 2566

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครงาน เช็กตำแหน่ง เงื่อนไข วิธีการที่นี่มีคำตอบ ก่อนที่ธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และวัดความรู้ความสามารถทั่วไปต่อไป

ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินภาค 11 เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ

 

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด :

 

  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาชาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

 

  • ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566 เท่านั้น

 

  • สมัครผ่าน www.gsb.or.th เลือกสมัครงาน > พนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ > ร่วมงานกับเรา > ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)> สมัครงาน > Loginด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง > กรอกใบสมัคร
     

หลังจากนั้น ธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบผ่านทาง E-Mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครงาน