ครม.เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก 34 แห่ง ที่ไหนบ้าง คลิกที่นี่

08 พ.ย. 2565 | 07:25 น.

ครม. เห็นชอบให้การรับรองวัดคาทอลิกตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 34 แห่ง ใน 15 จังหวัด จะมีที่ไหน อยู่จังหวัดใดบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้พิจารณารับรองวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564 (ระเบียบฯ) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ รวมจำนวน 34 แห่ง ซึ่งเป็นการรับรองเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 ที่รับรองไปแล้ว 9 แห่ง

 

ทั้งนี้ วัดคาทอลิกทั้งหมดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ก่อนเสนอให้ ครม. เห็นชอบครั้งนี้ เป็นวัดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฯ จะประกาศบังคับใช้ และปัจจุบันมีวัดที่ยังไม่ได้รับรอง 345 แห่ง ที่ต้องรับรองให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หลังระเบียบนี้ใช้บังคับ(15 มิ.ย. 64)

สำหรับข้อมูลที่คณะกรรมการฯ จะใช้ประกอบการพิจารณารับรองวัดคาทอลิกตามกฎหมายมีหลายประการด้วยกัน เช่น มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบศาสนาพิธีและการพำนัก มีสถานที่ สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การประกอบศาสนกิจและการพำนักครบถ้วน วัดมีคุณค่าและประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนในด้านศาสนาและสังคม วัดได้รับการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงวัดจากภาคประชาชน รัฐ และเอกชน รวมถึงได้ดำเนินงานตามภารกิจของมิซซังในด้านต่างๆ

 

ทั้งนี้ การรับรองวัดคาทอลิกจะเกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยสำหรับการสนับสนุนหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เกิดความมั่นคงด้านศาสนจักร เนื่องจากวัดคาทอลิกเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์รวมการประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมของศาสนิกชนในวาระสำคัญต่าง ๆ ตามศาสนบัญญัติ ดังนั้น การรับรองวัดคาทอลิกจะทำให้วัดสามารถคงอยู่และสร้างความเชื่อมั่นแก่คริสต์ศาสนิกชนได้

วัดจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถาน เช่น โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน  รวมถึงสิทธิประโยชย์ทางภาษีหรือการหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนดไว้ในลักษณะเดียวกับศาสนาอื่น ซึ่งรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีจากเงินที่บริจาคให้แก่วัด

 

วัดคาทอลิกทั้ง 34 แห่งที่ได้รับการรับรองครั้งนี้กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร 7 แห่ง

 • วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)
 • วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101)
 • วัดเซนต์จอห์น วัดแม่พระฟาติมาง(ดินแดง)
 • วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตรง(บางเชือกหนัง)
 • วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดง(บางสะแก)
 • วัดนักบุญเทเรซาง (หนองจอก)

นนทบุรี 2 แห่ง

 • วัดพระแม่มหาการุณย์ (เมืองนนท์)
 • วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง)

ปทุมธานี 1 แห่ง

 • วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต)

สมุทรปราการ 1 แห่ง

 • วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8)

นครปฐม 3 แห่ง

 • วัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน)
 • วัดพระคริสตกษัตริย์ (นครปฐม)
 • วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี)  

สมุทรสงคราม 2 แห่ง

 • วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดใน)
 • วัดพระวิสุทธิวงศ์ (แพรกหนามแดง)

ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 • วัดเซนต์ร็อค (ท่าไข่)

พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

 • วัดนักบุญยวงบัปติสตา (เจ้าเจ็ด)

สุพรรณบุรี 1 แห่ง

 • วัดนักบุญลูกา (อู่ทอง)

ราชบุรี 5 แห่ง

 • วัดนักบุญยอแซฟ (บ้านโป่ง)
 • วัดนักบุญมาร์การิตา (บางตาล)
 • วัดนักบุญเทเราซาแห่งพระกุมารเยซู (ห้วยกระบอก)
 • วัดนักบุญลูกา (หนองนางแพรว)

กาญจนบุรี 3 แห่ง

 • วัดพระแม่ราชินีแห่งสากลโลก (กาญจนบุรี)
 • วัดพระประจักษ์เมืองลูร์ด (ท่าเรือ)
 • วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์(พุถ่อง)

สระบุรี 2 แห่ง

 • วัดพระแม่เมืองลูร์ด (สระบุรี)
 • วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร (แก่งคอย)

นครสวรรค์ 1 แห่ง

 • วัดอารามคาร์แมล (นครสวรรค์)

เพชรบุรี 1 แห่ง

 • วัดนักบุญเวนันซีโอ (เพชรบุรี)

เชียงราย 3 แห่ง

 • อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
 • วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (พาน)
 • วัดนักบุญสเตเฟน (แม่จัน)