กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบรับราชการหลายอัตรา คลิกเลย

04 ต.ค. 2565 | 21:00 น.

ข่าวดี กรมศุลกากร สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 18 ต.ค. 65 เช็คตำแหน่งงาน-คุณสมบัติ-เงินเดือนที่ได้รับ ที่นี่

ข่าวดี กรมศุลกากร แจ้งประกาศ กรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รวม 22 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

2. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

 

3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาการเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการเงินการธนาคาร
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

 

5.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

 

6.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 • สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

 

7.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

 

การรับสมัคร

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่เว็บไซต์ กรมศุลกากร