กสศ. ดึงเด็ก ม.3 เรียนต่อ ม.ปลาย-ปวช. เปิด 5,000 ทุน ถึงสิ้นมี.ค.67

09 มี.ค. 2567 | 23:58 น.

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ช่วยเด็กยากจนไม่หลุดดระบบการศึกษา รับสมัครนักเรียนทุนเสมอภาค5,000 ทุน ชั้น ม.3 ให้มีโอกาสเรียนต่อ ม.ปลาย – ปวช. นำร่อง 7 จังหวัด ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2567

นางสาวกนิษฐา คุณาวิศรุต รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2567 กสศ. ได้เตรียมจัดสรรทุนการศึกษา 6,000 บาทต่อคนต่อปี (ภาคเรียนละ 3,000 บาท) จำนวน 5,000 ทุน คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 

โดยเป็นนักเรียนสัญชาติไทยที่ได้รับทุนเสมอภาคชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีรายชื่อในฐานข้อมูล ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และต้องการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 ในพื้นที่ 7 จังหวัดนำร่อง คือ กาญจนบุรี เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส

“ทุนการศึกษา 6,000 บาทนี้ เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คือ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเดินทางมาเรียน ค่ามอบตัวในการเรียน ค่าครองชีพระหว่างเรียน ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อการศึกษาอื่น ๆ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียน มีเงื่อนไขว่านักเรียนที่ได้รับเงินทุนเสมอภาคระดับชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 จะต้องอยู่ในระบบการศึกษา มีอัตราการมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และได้ศึกษาต่อระดับ ม. 5 หรือ ปวช.2” นางสาวกนิษฐา กล่าว

สำหรับ “ทุนเสมอภาค” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา “ระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา” ที่ช่วยให้ประเทศไทยมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลรายบุคคลและรายสถานศึกษาระยะยาว (Longitudinal Database) ครอบคลุมเด็กเยาวชนที่มาจากครัวเรือนซึ่งมีรายได้น้อยที่สุดของประเทศจำนวนมากกว่า 1.8 ล้านคนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเหล่านี้ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและสามารถศึกษาต่อไปจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา

นางสาวกนิษฐา กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปี กสศ. ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 

ภายใต้การลงนามความร่วมมือเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากครัวเรือนซึ่งมีรายได้น้อยที่สุด 15% ของประเทศ โดยผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษด้วยวิธีวัดรายได้โดยอ้อม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น รวมจำนวนกว่า 1.2 ล้านคน

ทั้งนี้จากการติดตามการคงอยู่ในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบเส้นทางการศึกษาของนักเรียนยากจน – ยากจนพิเศษ ชั้นรอยต่อที่จบ ม.3 เมื่อปีการศึกษา 2562 ไม่เรียนต่อ ม.4 หรือ ปวช.1 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 20% 

โดยเมื่อติดตามไปถึงระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2566 พบว่ามีนักเรียนยากจน – ยากจนพิเศษที่จบชั้น ม.3 เมื่อปีการศึกษา 2562 เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบ TCAS เพียง 12.46% 
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาต่อสำหรับเด็ก กสศ. จึงสนับสนุนทุนเสมอภาคโครงการ ม.ปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาชั้น ม.4 และ ปวช.1 เป็นการนำร่องใน 7 จังหวัด

สำหรับปฏิทินการดำเนินงาน กสศ. จะประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคระดับชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนเพื่อให้คุณครูบันทึกแบบขอรับส่งเสริมการศึกษาต่อ ผ่าน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระหว่าง วันที่ 1-31 มีนาคม 2567 และมีกำหนดจัดสรรทุนเสมอภาคปีการศึกษา 1/2567 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท ในวันที่ 29–30 เมษายน 2567 และงวดที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2/2567 ต่อไป