"ชลน่าน" คืนความยุติธรรม ตั้ง”นพ.สุเทพ”หมอชนบทขึ้นเลขาธิการ สช.

18 ก.ย. 2566 | 09:55 น.

หมอชลน่าน ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นัดแรกหลังรับตำแหน่งมีมติเห็นชอบ "สุเทพ เพชรมาก" ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นเลขาธิการ สช. คนใหม่ เตรียมชงนายกฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะรองประธาน สช. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบให้ นพ.สุเทพ เพชรมาก ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สช. คนใหม่

ตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ที่มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน และเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ของ สช. รวมทั้งรับทราบถึงผลการสรรหากรรมการใน สช. ชุดใหม่ และความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ นพ.ชลน่าน เปิดเผยระหว่างการประชุม สช. ครั้งแรก ว่า สช.เป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของทีมเลขาธิการฯ  และ สช.ชุดใหม่ ที่จะเข้ามาร่วมทำหน้าที่ สานงานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระในเดือนธันวาคมนี้

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เพื่อให้การบูรณาการภารกิจด้านสุขภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะนี้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะผลักดันให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ไม่เป็นเอกภาพ

สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะทำหน้าที่พัฒนาขับเคลื่อนระบบสุขภาพ รวมถึงบูรณาการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน ในขณะที่ สช.จะยังคงเดินหน้าทำงานด้านพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพคู่ขนานและหนุนช่วยกัน” นพ.ชลน่าน กล่าว

สำหรับ นพ.สุเทพ เพชรมาก จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สช. แทน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ที่กำลังจะหมดวาระการทำงานในวันที่ 20 กันยายน 2566 และหลังจากนี้ จะมีการเสนอมติ สช. ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป โดยในระหว่างนี้มี นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการบริหาร คบ. ทำหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการ สช. ไปก่อน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม สช. ยังได้เห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2567 ของ สช. และได้รับทราบผลการสรรหากรรมการใน สช. ชุดใหม่ หรือชุดที่ 5 ในกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 6 คน และกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรฯ จำนวน 13 คน ซึ่ง สช. ชุดใหม่นี้จะเข้าทำหน้าที่ต่อจาก สช. ชุดปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2566 - 6 ธ.ค. 2570

ประวัติ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก 

นพ.สุเทพ เพชรมาก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง, เป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ สธ. ในยุคของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน, เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ผู้ตรวจราชการเขต 6 และ เขต 12 รวมทั้งยังเคยมีส่วนในคณะทำงานสนับสนุนวิชาการรัฐมนตรีว่าการ สธ.ยุค นพ.มงคล ณ สงขลา ที่ร่วมผลักดันและติดตามความก้าวหน้าของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ด้วย