mytcas.com วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio สิ้นสุดวันนี้

08 ก.พ. 2566 | 03:17 น.

เปิดวิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ “TCAS66” ผ่าน mytcas.com รอบที่ 1 Portfolio หรือ ใช้แฟ้มสะสมผลงาน แจ้งผู้สมัครเข้ามา ยืนยันสิทธิ หรือ สละสิทธิ์ ในระบบภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

TCAS66” ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หลังจากมีการเปิดรับสมัครรวม 4 รอบ ทั้งนี้ รอบที่ 1 คือรอบ Portfolio หรือ ใช้แฟ้มสะสมผลงาน ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว โดยเว็บไซต์ mytcas.com ได้เปิดให้ผู้สมัครเข้ามา ยืนยันสิทธิ หรือ สละสิทธิ์ ภายในระบบ ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

ปฏิทิน “TCAS66” ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 

วิธียืนยันสิทธิ์ 

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ mytcas.com โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นระบบจะแสดงรอบการสมัคร เลือกรอบที่ 1 Portfolio มีรายละเอียดดังนี้

  1. ระบบแสดงรอบที่ 1 Portfolio
  2. ระบบแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก และ แสดงเวลาที่ต้องยืนยันสิทธิ์ 
  3. ระบบแสดงตัวเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก
  4. ตัวเลือกยืนยันสิทธิ์
  5. ตัวเลือกไม่ใช้สิทธิ์

 

การยืนยันสิทธิ์ TCAS66 รอบที่ 1 รอบ Portfolio

 

ผู้สมัครทำการเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ต้องการยืนยันสิทธิ์และเลือก “ยืนยันสิทธิ์” ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถ ยืนยันสิทธิ์ ได้ 1 สาขาวิชา และเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้ง สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง

จากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) ก่อนเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์"

ทั้งนี้เมื่อกรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์” ต่อไป 

เมื่อระบบแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการยันยันสิทธิ์และจำนวนการตัดสินใจ 

อย่างไรก็ตามระบบแสดงสิทธิ์ที่คงเหลือสำหรับการตัดสินใจและแสดงตัวเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครทำการเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกใหม่ จากนั้นเลือก “ยืนยันสิทธิ์” ต่อไป

 

การยืนยันสิทธิ์ TCAS66 รอบที่ 1 รอบ Portfolio

วิธียืนยัน “ไม่ใช้สิทธิ์”

กรณีที่ผู้สมัคร ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบนี้ให้ทำการเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์” โดยระบบแจ้งเตือนกรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น "ไม่ใช้สิทธิ์" ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก "ไม่ใช้สิทธิ์" 

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี "การไม่ใช้สิทธิ์" โดยผู้สมัครกรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ไม่ใช้สิทธิ์ จากนั้นผู้สมัครเลือก  “ไม่ใช้สิทธิ์” เพื่อดำเนินการต่อไป หรือ เลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการไม่ใช้สิทธิ์กลับไปยังก่อนหน้า

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส OTP จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์" แล้วกรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์" ต่อไป

 

วิธียืนยัน “ไม่ใช้สิทธิ์”

 

อย่างไรก็ตามระบบแสดงข้อมูลการใช้สิทธิ์รอบที่ 1 Portfolio เมื่อผู้สมัครใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด การยืนยันสิทธิ์ และ ไม่ใช้สิทธิ์รอบที่ 1 Portfolio ได้ที่ mytcas.com