สอบ TGAT TPAT 10-12 ธ.ค. เปิดละเอียด 3 พาร์ท พิชิตมหาลัยในฝัน

10 ธ.ค. 2565 | 08:20 น.

สอบ TGAT TPAT 2565 เริ่ม 10-12 ธ.ค. เปิดรายละเอียด 3 พาร์ท วิชาสอบ เวลาทำข้อสอบ วางแผนให้ดีพิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน

TGAT คือ การสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test คะแนนจะเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS  ในรอบ Portfolio , รอบโควตา Quota หรือรอบ Admission แล้วแต่วมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาการสอบ ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ การคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้สอบต้องสอบหมดทั้ง 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยคะแนน TGAT จะมีอายุในการใช้งานอยู่ที่ 1 ปี 
สำหรับการสอบปีนี้จะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 65 – 17 ธันวาคม 65 


ตารางสอบ TGAT

ส.10 ธ.ค. 65 

 • 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดทั่วไป 
 • 13.00-16.00 น. สอบวิชา ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

อา.11 ธ.ค. 65 

 • 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
 • 13.00-16.00 สอบวิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

จ. 12 ธ.ค. 65 

 • 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส. 17 ธ.ค. 65 

 • 08.30-12.30 น. สอบวิชา วิชาเฉพาะ กสพท

ระยะเวลาในการทำข้อสอบจะอยู่ที่วิชาละ 3 ชม. เท่ากันทุกวัน โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการสอบคอมพิวเตอร์หรือกระดาษ โดย หากเลือกสอบแบบกระดาษ จะใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบ หากเลือกสอบบนคอมพิวเตอร์ ศูนย์จะเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีคอมพิวเตอร์รองรับ

แนวข้อสอบ TGAT

รูปแบบแนวข้อสอบใหม่ 2565 TGAT เบื้องต้นจะมีการปรับข้อสอบจากการสอบ GAT เดิม คะแนนรวมทั้งสิ้น 300 คะแนน ประกอบไปด้วย 3 พาร์ท คือ

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ( English communication )
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking) ผู้สอบสามารถเลือกภาษาของข้อสอบได้ตามถนัด ซึ่งข้อสอบจะมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้สอบต้องทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์อีกด้วย
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
 • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
 • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
 • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)