ปิดทองหลังพระฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จังหวัดชายแดนใต้

29 ตุลาคม 2565

สถาบันปิดทองหลังพระฯ นำคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ประสานงานกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหน่วยงานทหารและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันตามโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่

 

เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอรือเสาะ เจาะไอร้อง ศรีสาคร ยี่งอ และ บาเจาะ ณ อาคารสนามกีฬา เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โดยมีบริการตรวจรักษาโรคในช่องปาก เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ขุดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้การให้บริการทั้ง 2 วันมีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 2,090 คน

 

ภาพประกอบข่าวปิดทองหลังพระฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จังหวัดชายแดนใต้

 

นายกฤษฎา กล่าวว่า โครงการออกหน่วยทันตกรรม พระราชทานฯ ได้มีการดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2512 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้เสด็จไปทรงงานเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ชนบทและพบว่าประชาชนในชนบทห่างไกลปัญหาโรคฟันหรือโรคในช่องปากเป็นจำนวนมากเพราะขาดความรู้หรือความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพฟันที่ถูกต้อง เนื่องจากขาดแคลนทันตแพทย์ที่จะทำการตรวจรักษาในพื้นที่ 

 

จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้แพทย์และทันตแพทย์ที่ตามเสด็จไปได้ทำการดูแลรักษาโรคในช่องปากให้แก่ประชาชนด้วยและต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการดำเนินการตามโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เคลื่อนที่ในปี 2512 โดยจะเปิดบริการให้แก่ประชาชนทุกครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่เสด็จไปทรงงานทุกครั้ง

ปัจจุบัน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้น้อมนำโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เคลื่อนที่ดังกล่าวมาสืบสาน ต่อยอดและขยายผลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาในช่องปากและมีโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลของรัฐได้น้อย เนื่องจากจำนวนทันตแพทย์ในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ประชาชนอาจต้องรอรับบริการไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

 

ภาพประกอบข่าวปิดทองหลังพระฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จังหวัดชายแดนใต้

 

รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และโรงพยาบาลในพื้นที่อีกด้วย โดยสถาบันฯได้เริ่มดำเนินการโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2561 ที่อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานีปี 2562 ที่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา ต่อมาในปี2563-2565 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้หยุดดำเนินการชั่วคราว 

 

อย่างไรก็ตามในปี 2565 เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้อยลง สถาบันฯ จึงเริ่มโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานนี้อีก ที่อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส และจะขยายผลดำเนินการตามโครงการนี้ไปดำเนินการในพื้นที่ภูมิภาคอื่น ปีละ 1-2 ครั้ง ต่อไป