svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คด่วน! 5 จว.อีสานเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น

07 ตุลาคม 2565

ปภ.แจ้งเตือน 5 จังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร เฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชีและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.นี้

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 5 จังหวัดลุ่มน้ำชี ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร เฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชีและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 65 เป็นต้นไป 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งว่า จากการติดตามปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่องในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ ประมาณ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถระบายออกได้เพียงวันละ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มจนเกินระดับเก็บกักสูงสุดและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับน้ำ +183.35 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สูงกว่าระดับเก็บกักปกติ 1.15 เมตร 

 

ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำ 2,878 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 119 มีปริมาตรเกินความจุ 458 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กฟผ. S43001/76894 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 แจ้งเตือนระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เข้าสู่สภาวะวิกฤต ระดับ 3 คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับวิกฤตหรือสูงกว่าคันดินโนนสัง ซึ่งเป็นคันดินป้องกันชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 

 

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ปี 2565
 

ทั้งนี้ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์มีระดับน้ำสูงขึ้นและอาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ 

 

 

ประกาศแจ้งเตือนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้แจ้ง 5 จังหวัดลุ่มน้ำชี ได้แก่

  • ขอนแก่น 
  • มหาสารคาม 
  • กาฬสินธุ์ 
  • ร้อยเอ็ด 
  • ยโสธร 

 

5 จว.อีสานเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำชีและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

รวมถึงแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ ตลอดจนแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง