svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลอดระเบียบ ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ co-working space รับโลกยุคใหม่

06 ตุลาคม 2565

คลอดแล้ว ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ได้ ทั้งจากที่พัก co - working space หรือสถานที่อื่นใดที่ส่วนราชการกำหนด มีผลแล้ววันนี้ รับโลกยุคใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยระบุว่า เป็นการสมควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินการของส่วนราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

รวมทั้งเกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการ และการให้บริการประชาชน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมและการพัฒนา ในปัจจุบัน สามารถรองรับภาวะวิกฤตและเหตุจำเป็นที่เกิดขึ้นได้

 

ภาพประกอบ ข่าวคลอดระเบียบ ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ co-working space รับโลกยุคใหม่

สาระสำคัญของระเบียบฉบับดังกล่าว กำหนดรายละเอียดไว้ ดังนี้ 

  • ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565"
  • ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ

 

ทั้งนี้ระเบียบฉบับดังกล่าว ยังได้กำหนดคำนิยามเอาไว้ ดังนี้ 

 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง หรือสำนักงานปลัดทบวง แล้วแต่กรณี อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีด้วย

 

“เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการ ไม่ว่าจะจ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินอื่นใดของส่วนราชการ

 

“การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ” หมายความว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หรือในพื้นที่ที่ส่วนราชการจัดไว้เป็นที่ทำงานร่วม (co - working space) หรือที่พักของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หรือสถานที่อื่นใดที่ส่วนราชการกำหนด

 

ภาพประกอบ ข่าวคลอดระเบียบ ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ co-working space รับโลกยุคใหม่

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้

  • การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปรับราชการประจำในต่างประเทศ
  • การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
  • การได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานหรือทำการใด ๆ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550
  • การได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2554 
  • การปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการซึ่งเป็นภารกิจปกติของ ส่วนราชการนั้น
  • กรณีอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

 

ทั้งนี้การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ จะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ ลักษณะของงานตามภารกิจของส่วนราชการ และการให้บริการแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

 

ภาพประกอบ ข่าวคลอดระเบียบ ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ co-working space รับโลกยุคใหม่

 

ส่วนหัวหน้าส่วนราชการ อาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติงาน นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือกลับมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยมอบหมายงานที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการให้เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการในสังกัด และกำหนดรูปแบบ จำนวนวันในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รวมถึงวิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ 

 

อีกทั้งให้ส่วนราชการกำหนดวิธีบริหารจัดการและกำกับติดตามงานในช่วงเวลาที่มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน และภารกิจของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดต่อสื่อสาร ได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่

 

อย่างไรก็ตามเพื่อควบคุมเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด โดยมีสาระสำคัญตามบัญชี ลงเวลาการปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 หรือจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ลงเวลาการปฏิบัติราชการก็ได้

 

ส่วนการลาของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ของส่วนราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการแต่ละประเภท

 

นอกจากนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รวมถึง การจัดเตรียมสถานที่ หรือ co - working space และ อุปกรณ์สำนักงาน ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี และอาจให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ของส่วนราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อ่าน : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ ฉบับเต็ม