ประกาศอนุญาตประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

01 ต.ค. 2564 เวลา 10:52 น. 308

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงอนุญาตประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

วันนี้(1 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาตรา ๔๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกําหนดหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน

ข้อ ๓ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคําขอ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

 

(๒) ในจังหวัดอื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด

 

(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

 

ข้อ ๔ คําขอและสัญญาค้ําประกันของธนาคาร ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบ ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

                                                      หมวด ๑

      การขออนุญาตและการอนุญาตประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วย เอกสารหรือหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต รวมทั้งวางหลักประกันตามที่กําหนดไว้ ในกฎกระทรวงนี้

 

ข้อ ๖ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน และหลักประกัน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน และ หลักประกัน หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และเสนอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

 

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับ ใบอนุญาต หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน ถ้าเป็นกรณี ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันที่ต้องยื่นเพิ่มเติมนั้นไว้ และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนด

ในกรณีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตมิได้กระทําด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ขอรับใบอนุญาต ลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือยื่นเอกสาร หรือหลักฐาน หรือหลักประกันเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหากเห็นว่า คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันที่ยื่นเพิ่มเติมนั้นถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และเสนอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือไม่วางหลักประกันให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอรับ ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป ให้เจ้าหน้าที่จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และคืนคําขอรับ ใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน และหลักประกันให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีพิจารณาออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต

 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต และคืนหลักประกันให้แก่ผู้ขอรับ ใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า

  ประกาศอนุญาตประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศ   ประกาศอนุญาตประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  

 

คลิกดูเพิ่มเติม : กระทรวงอนุญาตประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง