svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คมติครม.ล่าสุด 28 ก.ย. 64 แต่งตั้ง-โยกย้าย "บิ๊กข้าราชการ" กระทรวงไหนบ้าง

28 กันยายน 2564

ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมติ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ข้าราชการ-ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ กระทรวงและหน่วยงานใดบ้าง เช็กได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ ในหลายกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ

โดยในการประชุม มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมติครม. มีรายละเอียดแยกรายกระทรวงดังนี้ ดังนี้

 

กระทรวงคมนาคม 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)  กรมทางหลวงชนบท ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 

กระทรวงสาธารณสุข 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 

สำนักงาน ก.พ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 

 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 7 คน โดยให้คงองค์ประกอบเดิมของคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2562 – 2563 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

 1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ)
 2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน กรรมการ
 3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน กรรมการ
 4. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
 5. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
 6. นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการ [รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] 
 7. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ 

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้  

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 1. นายดนุชา พิชยนันนท์ 
 2. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 
 3. นายอนันต์ แก้วกำเนิด
 4. นายวันชัย พนมชัย 
 5. ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ
 6. รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด
 7. ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรีธรา 
 8. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 
 9. ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
 10. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  


ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ  

 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 
 2. นายกลินท์ สารสิน 
 3. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
 4. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
 5. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
 6. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
 7. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช 
 8. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ
 9. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
 10. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและไม่ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้ง นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ
 2. รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป