ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาจัดเก็บ“ภาษีน้ำหวาน” ในอัตราเดิมออกไปอีก 1 ปี

27 ก.ย. 2564 | 13:10 น.

“เยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรม” จากพิษโควิด รัฐประกาศขยายเวลาการจัดเก็บ “ภาษีน้ำหวาน” น้ำแร่-น้ำอัดลม-น้ำผลไม้ในอัตราเดิมออกไปอีก 1 ปี และเลื่อนปรับอัตราภาษีสรรพสามิตไปอีก 1 ปี

วันนี้(27 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ในประเภทที่ ๐๒.๐๒ น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทําให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ตามประเภทที่ ๐๒.๐๓ ตอนที่ ๒ สินค้าเครื่องดื่ม ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับสินค้าเครื่องดื่มบางประเภท และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ม เข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ในอัตราเดิมออกไปอีกหนึ่งปี จากช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเลื่อน ระยะเวลาในการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าดังกล่าวในระยะต่อไปออกไปอีกหนึ่งปี เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

  ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาจัดเก็บ“ภาษีน้ำหวาน” ในอัตราเดิมออกไปอีก 1 ปี   ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาจัดเก็บ“ภาษีน้ำหวาน” ในอัตราเดิมออกไปอีก 1 ปี

 

คลิกอ่านดูเพิ่มเติม : ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีน้ำหวาน