บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินลดค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบด่วน

02 ต.ค. 2564 เวลา 12:05 น. 21.4k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กระทรวงการคลัง เพิ่มวงเงินลดค่า น้ำค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตร 13.5 ล้านรายเท่าไหร่ ตรวจสอบด่วน

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เห็นชอบในหลักการและการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.5 ล้านราย  

 

ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 27,005,655,400 บาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

 

1. ขยายมาตรการภาระค่าน้ำค่าไฟ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ตุลาคม 64 - ก.ย. 65

2. จัดสรรให้ผูุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ถือบัตร 13.5 ล้านคน ในเรื่องค้าก๊าซหุงต้ม

3. เปิดลงทะเบียนบัตสวัสดิการรอบใหม่ 1.6 พันล้านบาท

4. การจัดสรรสวัสดิการ ให้ผู้ถือบัตรรวม 4 พันกว่าล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน)

     1.1 ค่าไฟฟ้า

 1) กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

 2) วิธีดำเนินการ : กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

3) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,836 ล้านบาท

 1.2 ค่าน้ำประปา

 

  1) กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

 2) วิธีดำเนินการ : สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 3) งบประมาณ : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 182 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าประปาไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนฯ มาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ต่อไป.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง