เช็คเลย ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ประกันสังคมดูแลอะไรบ้าง

19 ก.ย. 2564 | 05:30 น.

สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูเเล ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 กรณีวินัจฉัยว่าติดเชื้อโควิด เช็คเลยว่าดูเเลค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

สำนักงานประกันสังคม เผยพร้อมดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยทางหน่วยงานจะเป็นผู้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งในรูปแบบ HI และ CI ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

กรณีการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้

1.ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ

 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง 

 เกินกว่า 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป

2.ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) 

ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

3.กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็คเลย ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ประกันสังคมดูแลอะไรบ้าง