svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แบงก์ชาติประกาศให้“ธนาคารทหารไทยธนชาต”มีความสําคัญต่อระบบ D-SIBs

25 สิงหาคม 2564

แบงก์ชาติประกาศให้ “ธนาคารทหารไทยธนชาต” เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสําคัญต่อระบบ D-SIBs เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง เพื่อเสริมสร้างให้ระบบสถาบันการเงินโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพ

วันที่ 25 ส.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีความสําคัญต่อระบบ (Domestic systemically important banks: D-SIBs)

 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ

 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์การกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสําคัญ ต่อระบบ (Domestic systemically important banks: D-SIBs) เพื่อเสริมสร้างให้ระบบสถาบัน การเงินโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพ โดยมีมาตรการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ที่เข้มงวดมากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพื่อให้สามารถให้บริการทางการเงินที่สําคัญได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ธนาคารพาณิชย์จะประสบปัญหาฐานะทางการเงินและส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SBS ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๕ แห่ง และได้พิจารณาประเมินธนาคารพาณิชย์ที่เข้าข่ายเป็น D-SIBs มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยในปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศกําหนด ให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เป็น D-SIBS เพิ่มเติมอีก ๑ แห่ง เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลที่กําหนด

๒. อํานาจตามกฎหมาย

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๔.๓.๑ (๔) ของประกาศธนาคาร แห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการระบุและการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสียงเชิงระบบ ในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีความสําคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ตามประกาศนี้

 

๓. ขอบเขตการบังคับใช้

 

ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ตามประกาศนี้

 

๔. เนื้อหา

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็น ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs เพิ่มเติมอีก ๑ แห่ง

 

๕. วันเริ่มต้นบังคับใช้

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

 

ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

  แบงก์ชาติประกาศให้“ธนาคารทหารไทยธนชาต”มีความสําคัญต่อระบบ D-SIBs   แบงก์ชาติประกาศให้“ธนาคารทหารไทยธนชาต”มีความสําคัญต่อระบบ D-SIBs