โปรดเกล้าฯ ขรก.ในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง-พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 3 นาย

25 ส.ค. 2564 เวลา 14:55 น. 421

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง และพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 3 นาย พล.ต.ต.พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า และ พล.ต.ต.วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ครองยศ พล.ต.ท. ขณะที่ พ.ต.อ.ณัฐพล พงศ์พยุหะ ครองยศ พล.ต.ต.

วันนี้(25 ส.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง และพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล ความว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง และพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง และพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล จํานวน ๓ นาย ดังนี้

๑. พลตํารวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ตําแหน่ง นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงาน นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจโท) และพระราชทานยศ พลตํารวจโท

 

๒. พลตํารวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ตําแหน่ง นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจโท) และพระราชทานยศ พลตํารวจโท

๓. พันตํารวจเอก ณัฐพล พงศ์พยุหะ ตําแหน่ง นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงาน นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันตํารวจเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศ พลตํารวจตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

  โปรดเกล้าฯ ขรก.ในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง-พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 3 นาย    โปรดเกล้าฯ ขรก.ในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง-พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 3 นาย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง