เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ "รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า" กรมขนส่ง เปิดจดทะเบียน

21 ก.พ. 2567 | 17:05 น.

เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ "รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า" หลังกรมขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียน รถยนต์รับจ้างสามล้อไฟฟ้า ทั้งแบบบุคคลธรรมดา-นิติบุคคลในเขต กทม. จำนวนจำกัด 

หลังจากที่ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวโดยรถยนต์รับจ้างสามล้อ หรือ ที่นิยมเรียกติดปากกันว่า รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นพาหนะที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยจนกล่าวได้ว่า หากมาเที่ยวเมืองไทยถ้ายังไม่ได้นั่ง "รถตุ๊กตุ๊ก" ก็เหมือนมาไม่ถึงประเทศไทย  

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขต กทม. เพื่อให้ผู้มีความประสงค์จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครมายื่นขอใช้สิทธิจดทะเบียน ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวนไม่เกิน 582 คัน 

คุณสมบัติผู้ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิจดทะเบียน รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

1.ประเภทบุคคลธรรมดา 

-ต้องมีถิ่นที่อยู่ในจังหวัด ต่อไปนี้

  • กรุงเทพมหานคร
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรปราการ 

-ต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือสิทธิ์ หรือเคยถือกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้ครอบครอง หรือเคยเป็นผู้ครอบครองรถยนต์รับจ้างสามล้อมาก่อน 

-ต้องไม่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครอง รถตามทะเบียนรถสามล้อรับจ้างภายในระยะเวลา 180 วัน นับถึงวันรับสมัคร 

-ต้องมีใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ(ที่ยังไม่สิ้นอายุ) 

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอลงทะเบียน

1.กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ(ที่ยังไม่สิ้นอายุ) 

2.กรณีเป็นนิติบุคคล 

-ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการรถยนต์รับจ้าง และหนังสือจากบุคคลธรรมดาแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมงานกับนิติบุคคล

-หลักฐานของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่
  • ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ (ที่ยังไม่สิ้นอายุ)

ทั้งนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรถยนต์รับจ้าง และต้องมีบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะร่วมงานกับนิติบุคคล และมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศฯ 

ช่องทางการยื่นจดทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นขอด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 3 ชั้น 3 งานการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2567 ตามวันและเวลาราชการ 

ลักษณะของรถยนต์รับจ้างสามล้อที่นำมาจดทะเบียน

1.เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยต้องมีกำลังพิกัด (Rated Power) ของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ 
สามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.เป็นรถยนต์สามล้อใหม่ที่ผลิตในประเทศ 

3.ต้องเป็นรถยนต์นั่งสองตอน ตอนหลังมีทางขึ้นลงสำหรับผู้โดยสาร ทางด้านซ้ายมือของคนขับเพียงทางเดียว 

4.ให้ใช้สีขาวเป็นสีของตัวรถ

5.มีอักษรโรมัน "TAXI" ติดไว้บนหลังคารถ 

6.ขนาดหมายเลขทะเบียนรถและชื่อจังหวัดทั้งด้านข้างและด้านหน้าให้มีสีและขนาดตามกฎหมายกำหนด 

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียน

กรมการขนส่งทางบก จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในวันที่ 1 เมษายน 2567 หากมีผู้มายื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนเกินกว่า 582 ราย จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก