กฎหมายจราจรฉบับใหม่ 2565 บังคับใช้ 5 ก.ย. ฝ่าฝืนโทษหนัก ติดคุก ปรับอ่วม

04 กันยายน 2565

กางกฎหมายจราจรฉบับใหม่ 2565 บังคับใช้ 5 ก.ย.นี้ ใครฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำ ทั้งปรับ ทำผิดอะไร ข้อไหน มีโทษอย่างไร สรุปมาให้แล้วที่นี่ดูเลย

เตรียมความพร้อม กฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.ย.2565 นี้ มีหลายเรื่องที่คนใช้รถใช้ถนนต้องรู้เพื่อปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องซึ่งมีรายละเอียดของการบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 ที่ต้องรู้มีหลายเรื่อง โดย ฐานเศรษฐกิจ รวมรวมมาไว้ให้เพื่อทำความเข้าใจกันแบบง่าย ๆ ดังนี้

 

อัตราโทษตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่ 

เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง ดังนี้

  • ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท  
  • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท  
  • ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
  • ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
  • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
  • ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ 2565 บังคับใช้ 5 ก.ย. ฝ่าฝืนโทษหนัก ติดคุก ปรับอ่วม

เมาแล้วขับ 

กฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ โดยกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 

หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (ม.160 ตรี/1 และ 160 ตรี/3) 

 

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ 2565 บังคับใช้ 5 ก.ย. ฝ่าฝืนโทษหนัก ติดคุก ปรับอ่วม

 

เพิ่มโทษเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง เพิ่มเติม 

1.ความผิดฐานพยายามแข่งรถ  

กำหนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง (ม.134) ดังนี้ 

  • มีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ
  • รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง/ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือ
  • มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง

 

ถือว่า "พยายามแข่งรถในทาง" ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ)


2.เพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ

มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากอัตราโทษเดิม จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 -  10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

3.ร้านรับแต่งรถ

เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทางระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 -  10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 

 

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ 2565 บังคับใช้ 5 ก.ย. ฝ่าฝืนโทษหนัก ติดคุก ปรับอ่วม

 

การรัดเข็มขัดนิรภัย

1.รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ 

2.รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ด้วย

หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดดังกล่าวข้างต้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

การนั่งบริเวณแคป หรือนั่งท้ายกระบะ

สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดซึ่งประกาศกำหนดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2565 

 

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำประกาศและลงประกาศให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน/ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้เพื่อจัดทำประกาศ เรื่อง การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธ.ค. 2565

 

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ 2565 บังคับใช้ 5 ก.ย. ฝ่าฝืนโทษหนัก ติดคุก ปรับอ่วม