บลจ.ทาลิส จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย ดีเดย์ 27 พ.ค.นี้

26 พ.ค. 2565 | 11:58 น.

บลจ.ทาลิส จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย พร้อมกัน 27 พ.ค.นี้ ประเมินตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังเปิดประเทศ การท่องเที่ยวกลับมา ดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ขณะที่ผลประกอบการบจ. มีแนวโน้มฟื้นตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐจะออกมาต่อเนื่อง

นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ทาลิส จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 2 สำหรับ 2 กองทุนหุ้นไทย ได้แก่

  • กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D)  ในอัตรา  0.375 บาทต่อหน่วย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565
  • กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

 

นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. ทาลิส จำกัด

กำหนดการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น.และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 

ทั้งสองกองทุนดังกล่าวได้มีการปิดสมุดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และ จ่ายปันผลครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คือกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D)  ในอัตรา 0.125 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย

 

สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะเผชิญแรงขายจากนักลงทุนซึ่งเกิดจากความกังวลในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จากปัจจัยเงินเฟ้อ และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ

อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมา และผลกระทบของ Covid-19 ที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ด้านผลประกอบการของ บจ. มีแนวโน้มฟื้นตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่คาดว่าจะมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

บลจ.ทาลิส จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย ดีเดย์ 27 พ.ค.นี้

สำหรับกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

  • ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร
  • การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร

 

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประกาศงบการเงิน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสม

 

ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีปันผล เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูงและมุ่งหวัง Passive Income จากกระแสเงินสดที่จะได้รับจากเงินปันผล และในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน โดยได้ส่วนเงินปันผลมาแทนส่วนต่างจากราคาหุ้นที่ลดลง