30 ธ.ค.นี้ วันสุดท้ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ทางอินเทอร์เน็ต ใครต้องยื่นเช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ธ.ค. 2564 เวลา 2:09 น. 3.0k

กรมสรรพากร แจ้งให้ผู้มีรายได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94 ) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่าน E-FILING เท่านั้น ใครบ้างที่ต้องยื่น เช็คเลย

กรมสรรพากร แจ้งผู้ที่มีรายได้ที่เข้าข่ายยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ประจำปี 2564 โดยเป็นผู้มีรายได้ตั้งแต่ 1มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 สำหรับกรณีคนโสดมีรายได้เกิน 60,000 บาท กรณีคู่สมรสมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท ต้องยื่นแบบภาษีฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ E-FILING เท่านั้น

 

ใครบ้างต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94 ) 

 

 • คนโสด มีรายได้เกิน 60,000 บาท
 • กรณีแต่งงาน มีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท
 • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีรายได้เกิน 60,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีรายได้เกิน 60,000 บาท
 • วิสาหกิจชุมชน มีรายได้เกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
 • มีเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

30 ธ.ค.นี้ วันสุดท้ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ทางอินเทอร์เน็ต ใครต้องยื่นเช็คเลย

 

ที่มารายได้

 

 • มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 • วิชาชีพอิสระ
 • รับเหมา
 • รับจ้าง
 • ซ่อมบำรุง
 • ขายสินค้า
 • ร้านอาหาร
 • ผู้ค้าออนไลน์
 • นักแสดง
 • นักร้อง
 • บริการอื่น ๆ

 

ประเภทรายได้ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 94

 

เงินได้ประเภทที่ 5 "ค่าเช่าทรัพย์สิน"
 

 • เช่าบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ

 

เงินได้ประเภทที่ 6 "วิชาชีพ 6 ประเภท"
 

 • แพทย์ นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์วิชาชีพอิสระ

 

เงินได้ประเภทที่ 7 "รายได้จากรับเหมา"

 

 • เงินได้จากการรับเหมา ที่ผู้เสียภาษีทำหน้าที่จัดหาเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

 

เงินได้ประเภทที่ 8 "รายได้จากการทำธุรกิจ"

 

 • ร้านขายของ ร้านเสริมสวย นักแสดง ขายของออนไลน์ Youtuber Blogger Streamer เป็นต้น

 

30 ธ.ค.นี้ วันสุดท้ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ทางอินเทอร์เน็ต ใครต้องยื่นเช็คเลย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง