MAKRO’ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น PO ไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้น

28 ต.ค. 2564 เวลา 7:28 น. 150

MAKRO ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น PO จำนวนไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้น หลังรับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์แล้วเสร็จ เสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเพิ่มสัดส่วน Free Float ไม่ต่ำกว่า 15% ดึงความสนใจขนักลงทุนสถาบันทั้งในไทยและต่างชาติเข้าลงทุนระยะยาว

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ให้รับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์ ในประเทศไทยและมาเลเซีย จากบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งจำกัด (CPRH) และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) รวมถึงเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2564 

 

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากรับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์ ทำให้บริษัทมีธุรกิจแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจค้าส่งแบบ B2B (Business to Business หรือ การค้ากับผู้ประกอบการ) ธุรกิจค้าปลีกแบบ B2C (Business to Consumer หรือ การค้ากับผู้บริโภค) และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ในไทยและมาเลเซียโดยได้วางกลยุทธ์มุ่งสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจ ที่มีรูปแบบร้านค้าและช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย(omni-channel) โดยการผสมผสานระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (offline and online หรือO2O) เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคโดยจะมุ่งเน้นการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และภูมิภาคเอเชียใต้ เช่นอินเดีย เป็นต้น ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากแม็คโครรับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์เป็นที่เรียบร้อย จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งชั้นนำระดับโลกโดยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลและลดค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ซ้ำซ้อน

 

ทั้งนี้ ล่าสุด MAKRO ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) จำนวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท 

ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL จำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น (3) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CPH จำนวนไม่เกิน363,200,000 หุ้น และ 4) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด หรือ CPM จำนวนไม่เกิน 181,600,000 หุ้น รวมคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.32% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปของบริษัทเสร็จสิ้น

 

นอกจากนี้ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินแก่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จำนวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 15.00% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นไม่ต่ำกว่า 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ส่งผลดีต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนสถาบันทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงมีโอกาสเข้าคำนวณดัชนีที่สำคัญต่างๆ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง