ธอส.ส่งสินเชื่อบ้าน D Plus ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% เปิดยื่นกู้ถึง 30 ธ.ค.นี้

11 ต.ค. 2564 เวลา 20:09 น. 2.6k

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งสินเชื่อบ้าน D Plus ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99%- 2.09% ต่อปี เปิดให้ยื่นกู้ถึง 30 ธ.ค.นี้ เช็กรายละเอียดเงื่อนไข

12 ต.ค.64 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) เปิดให้ยื่นกู้ "สินเชื่อบ้าน D Plus" สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการจัดสรรกับธนาคาร วงเงินกู้ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ต่อปี  ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้โดยเปิดให้ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564 
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ( ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว )

วงเงินกู้/ระยะเวลาผ่อน

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

ปีที่ 1    = 1.99% ต่อปี
ปีที่ 2    = MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3    = MRR-2.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา    = MRR-1.00% ต่อปี

สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย 

ปีที่ 1    = 2.09% ต่อปี
ปีที่ 2    = MRR-3.25% ต่อปี
ปีที่ 3    = MRR-2.30% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา    = MRR-0.50 % ต่อปี

หมายเหตุ : MRR  ปัจจุบันอยู่ที่ 6.150%

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
 

คุณสมบัติ

1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
2. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
   ซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการที่จัดสรรกับธนาคาร 

 

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

 

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า

คำนวณสินเชื่อบ้านคลิก : https://bit.ly/2W53Crq
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง