svasdssvasds

สรุป พักชำระหนี้กรุงไทย 2 เดือน ครบจบที่เดียว

18 ก.ค. 2564 เวลา 4:53 น. 4.2k

สรุปมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ธนาคารกรุงไทย ช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอี ลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ยกระดับป้องกันการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

กรณีธนาคารกรุงไทย หรือ KTB ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอี ลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ยกระดับป้องกันการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้า ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เงื่อนไขพักชำระหนี้ 2 เดือน ธนาคารกรุงไทย

 • ลูกค้าธนาคาร ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และนอกพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ
 • เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าเอสเอ็มอี-รายย่อย สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 15  สิงหาคม 2564 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อ

สรุป พักชำระหนี้กรุงไทย 2 เดือน ครบจบที่เดียว

มาตรการช่วยลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการ SME และลูกค้าธุรกิจ

มาตรการลูกค้าบุคคล

 1. สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน  (สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อ Home Easy Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน) วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาโดยลดอัตราผ่อนชำระ สูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน
 2. สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ลดการผ่อนชำระค่างวดลง 30% นานสูงสุด 6 เดือน
 3.  สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ปรับเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด หรือตามความสามารถในการชำระหนี้

มาตรการลูกค้าธุรกิจ

 • มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME

 1. ลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจ วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท  สำหรับสินเชื่อประเภท Term Loan  พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 24 เดือน สำหรับสินเชื่อประเภท P/N และTrade Finance  ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
 2. ลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจ วงเงินกู้ 20-500 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อประเภท Term Loan  พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน  สำหรับสินเชื่อประเภท P/N และTrade Finance  ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน

มาตรการพักทรัพย์พักหนี้

 • เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคารับโอนบวกต้นทุนการถือครองทรัพย์ (Carrying Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

 • สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท โดยพิจารณา ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร