วันที่ 30 พ.ค.วันอัฏฐมีบูชา 2567 วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

29 พ.ค. 2567 | 19:55 น.

"วันอัฏฐมีบูชา 2567"ตรงกับวันที่ 30 พ.ค.67 วันพระ เปิดประวัติความเป็นมา -ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมคำถวายดอกไม้ธูปเทียน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 วันนี้นอกจากจะตรงกับวันพระแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยตรงกับวัน "วันอัฏฐมีบูชา 2567" ซึ่งในวันนี้จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมมานำเสนอดังนี้ 

 

ประวัติความเป็นมาวันอัฏฐมีบูชา 

  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บอกเล่าความเป็นมาของ วันอัฏฐมีบูชา โดยระบุว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา 

 

  • สำหรับวันอัฏฐมีบูชา หรือวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความสังเวชสลดใจ และวิปโยคโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ  ซึ่งในแต่ละปีที่วันนี้เวียนมาบรรจบ พุทธศาสนิกชนบางส่วน โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนั้น ๆ ได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เป็นการเฉพาะภายในวัด เช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นต้น แต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่    

 
 

ความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา 

  • วันอัฏฐมีบูชาคือวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยคและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล

 

พิธีอัฏฐมีบูชามีอะไรบ้าง

  • การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวิสาขบูชา ต่างแต่คำบูชาเท่านั้น 


 

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา


ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ, อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา, โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก, สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา,

 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวา สวากขาโต โข ปะนะ, เตนะ ภะคะวา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ. สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ, ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย. อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ. 

 

อะยัง โข ปะนะ ถูโป(ปฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กโต (อุททิสสิ กตา) ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา, ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะวะโต สรีรัชฌาปะนะกาละสัมมะตัง ปัตวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปะ-, ปุปผาทิสักกาเร คะเหตวา, อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ถูปัง(ปะฏิมาฆะรัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ, ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา. 

 

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต, สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 
 

 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา 2567

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา ครั้งที่ 69 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2567  ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

โดยไฮไลต์งานในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  มีพิธีทำบุญตักบาตร การถวายสลากภัตร กิจกรรมลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนน้ำสรงพระราชทานและเทิดพระเกียรติในหลวง ขบวนผ้าห่มพระบรมธาตุประดับพระนามาภิไธย สธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 อำเภอ พิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระราชทาน การแสดงแสง สีเสียง ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชา  

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา ครั้งที่ 69 ประจำปี 2567

ที่มาข้อมูล

  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์