ประเพณีปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน เริ่ม 10 มี.ค.-1 เม.ย.67

09 มี.ค. 2567 | 17:30 น.

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกำหนดการปอยส่างลอง เริ่มวันที่ 10 มีนาคม -1 เมษายน 2567 ตรวจสอบปฏิทินการจัดงานในอำเภอต่างๆ ที่นี่

ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับการร่วมทำบุญสืบสานงานประเพณีดังกล่าวด้วย โดยมีกำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลองในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
 

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 • วันที่ 10-13 มีนาคม 2567
  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ 22-24 มีนาคม 2567
  ณ วัดห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ 26-28 มีนาคม 2567
  ณ วัดสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ 5-7 เมษายน 2567
  ณ วัดกลางทุ่ง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ 11-14 เมษายน 2567
  ณ วัดห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อำเภอปางมะผ้า

 • วันที่ 1-4 เมษายน 2567
  ณ วัดถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ 19-22 เมษายน 2567
  ณ วัดปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ 22-25 มีนาคม 2567
  ณ วัดปางคาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

อำเภอแม่สะเรียง

 • วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
  ณ วัดศรีบุญเรือง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน