CPF ร่วมปั้นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน ตราด - ระยอง สร้างรายได้ยั่งยืน

09 ก.ย. 2565 | 08:26 น.

ซีพีเอฟ สนับสนุน"วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง" จังหวัดตราด และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง เดินหน้าส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืน ซีพีเอฟ 2030 (CPF 2030 Sustainability in Action) ภายใต้ความมุ่งมั่นผลกระทบเชิงบวกทางสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต หนุนชุมชนให้พึ่งพาตนเอง และส่งเสริมการสร้างอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทำงานบนพื้นฐานของความร่วมมือ การเรียนรู้ และการแบ่งปัน 

CPF ร่วมปั้นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน ตราด - ระยอง สร้างรายได้ยั่งยืน

ล่าสุด สนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

"ซีพีเอฟใช้ประสบการณ์ทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความตั้งใจของบริษัทที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน" นายวุฒิชัย กล่าว

CPF ร่วมปั้นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน ตราด - ระยอง สร้างรายได้ยั่งยืน

นายสุวรรณ สุทธิพิบูลย์ เลขานุการ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโรงเพาะฟักลูกกุ้งเจอาร์ จ.ตราด ของซีพีเอฟมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัท ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับชุมชนฯ มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน พัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว จนได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ที่มีฐานการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ การทำปุ๋ยอินทรีย์นาโน การทำกาบหมากเป็นภาชนะใส่อาหาร การทำผ้าย้อม 3 ป่า จากป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าสมุนไพร การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยนำขยะทะเลมาบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เป็นความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างเติบโตขึ้น และเป็นการสร้างความยั่งยืน

ด้านนางดวงฤดี ขวัญนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง กล่าวว่า ซีพีเอฟเข้ามาร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ในโครงการ"ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" โดยร่วมกับชุมชนตำบลปากน้ำประแส มาตั้งแต่ปี 2561และต่อยอดสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชน

CPF ร่วมปั้นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน ตราด - ระยอง สร้างรายได้ยั่งยืน

รวมทั้งผลักดันการดำเนินงานจนผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นการรับรองถึงการให้บริการที่ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานที่นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสใหัวิสาหกิจฯของเรา มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้เพื่อดูแลรักษาป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่ร่วมผลักดัน และส่งเสริมให้เรามีวันนี้