สงกรานต์ปี66 พาไป “มูเตลู”พระธาตุปีเกิด

29 มี.ค. 2566 | 18:40 น.

เทศกาลสงกรานต์ปี66 “สาวกมูเตลู”ยังไม่รู้จะไปไหน ฐาน ละ มู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตริย์ เสริมความปัังให้ชีวิตปีใหม่ไทยนี้

เทศกาลปีใหม่ไทย หรือ "เทศกาลสงกรานต์2566" ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13 ถึงวันอาทิตย์ที่16 วันหยุดยาว4วันของคนไทย หากใครยังไม่รู้จะไปไหน กลัวร้อนแดดหรือกลัวรถติด “ฐาน ละ มู” จะพาไป ทำบุญตักบาตร ไหว้พระตามวัดวาอารมต่างๆ  เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในปี2566 แต่จะไปที่ไหน? นี้เลย “วัดพิพัฒน์มงคล” อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งเป็นวัดที่มีพระธาตุปีเกิดครบทั้ง12 นักษัตริย์ ไปวัดเดียวได้ขอพรครบ      ทุกนักษัตริย์ เสริมความโชคดีในปีนี้

สงกรานต์ปี66 พาไป “มูเตลู”พระธาตุปีเกิด

1. พระธาตุจอมไชย

ประจำปีเกิด ระกา (พระกำลัง9)

 • นะโม พุทธายะ มะหามาระวิชะยะเจติยา
 • อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย
 • นะมะการานุภาเวนะ วิชะโย วิชะยา โหมิ สัพพะทา.

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมไชยมหามารวิชัยเจดีย์ประจำปีระกา การชนะตนเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่  ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมไชยนี้  ขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะตลอดกาลด้วยเทอญ.

สงกรานต์ปี66 พาไป “มูเตลู”พระธาตุปีเกิด

2.พระธาตุจอมแสง

ประจำปีเปิด ขาล (พระกำลัง15)

 • นะโม พุทธายะ มะหาโชติเจติยา อัตตา สุทันโต ปุริสัสสะ โชติ
 • นะมะการานุภาเวนะ โชติปัญโญ โชติปัญญา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบุชาพระธาตุจอมแสงมหาโชติกะเจดีย์ประจำปีขาล ผู้ฝึกตน คือ ผู้แสดงแสงสว่างทางชีวิต ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้ พระธาตุจอมแสงนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตโชติช่วง เจริญรุ่งเรือง สมปรารถตลาดกาลด้วยเทอญ

3. พระธาตุจอมเงิน

ประจำปีเกิด เถาะ (พระกำลัง9)

 •  นะโม พุทธายะ มะหาระชะตะเจติยา ทะเทยยะ ปุริโส ทานัง
 • นะมะการานุภาเวนะ มะหาโภโค มะหาโภคา
 • มะหัทธะโน มะหัทธะนา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมเงินมหารัชดาเจดีย์ประจำปีเถาะ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ควรให้ทานแบ่งปัน  ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมเงิน ขอให้ข้าพเจ้าเพียบพร้อมด้วยมหาโลคะสมบัติ มหาทรัพย์สมบัติตลอดกาลด้วยเทอญ

สงกรานต์ปี66 พาไป “มูเตลู”พระธาตุปีเกิด

4.พระธาตุจอมยอด

ประจำปีเกิด วอก (พระกำลัง9)

 • นโม พุทธายะ มะหาอัคคะเจติยา อัคโค พุทโธ โลเก
 • อัคโค ธัมโม โลเก สังโฆ โลเก นะมะการานุภาเวนะ
 • อัคคัปปัตโต อัคคัปปัตตา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมยอด มหาอัครเจดีย์ ประจำปีวอก   พระธุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเลิศสูงสุดในโลกทั้ง3 ด้วยอนุภาพแห่งการกราบไหว้ พระธาตุจอมยอดนี้  ขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความเป็นเลิศในยศ  ตำแหน่ง หน้าที่การงาน  ประสบความสำเร็จดั่งปรารถนาตลอดกาลเทอญ

5.พระธาตุจอมดำ

ประจำปีเกิด มะโรง (พระกำลัง10)

 •   นะโม พุทธายะ  มะหาสุวัณณเจติยา ปูชา จะ
 • ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะนัง นะมะการานุภาเวนะ
 • อะโรโค อะโรโค  นิททุโข นิททุขา สุขิโต สุขิตา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมดำ มหาสุวรรณเจดีย์ประจำปีมะโรง การบูชาสิ่งที่ควรบูชา  การบูชาผู้ที่ควรบูชา  เป็นสิ่งมงคลสูงสุด ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมคำนี้  ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย ไร้ทุกข์ ประสบสุขตลอดกาลนานเทอญ

6. พระธาตุจอมธรรม

ประจำปีเกิด กุน (พระกำลัง17)

 • นะโม พุทธายะ  มะหาธัมมะเจติยา   ทะทะโต ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
 • นะมะการานุภาเวนะ อิทัง เม ปุญญัง  นิพพานะปัจจะโย  โหตุ

 ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมธรรมมหาเจดีย์ประจำปีกุนบุญขอผู้ให้ย่อมเจริญ ด้วยอานภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมธรรมและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงเป็นพลังอำนาจเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ

สงกรานต์ปี66 พาไป “มูเตลู”พระธาตุปีเกิด

7.พระธาตุจอมเพชร

ประจำปีเกิด ชวด (พระกำลัง19)

 • นะโม พุทธายะ มะหาปะระมะวะชิระธาตุเจติยา
 • ธัมโม  หะเว รักขะติ  ธัมมะจาริง มะหาปะระมะวะชิระธาตุยา
 • อานุภาโว มัง รักขุตุ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชา พระธาตุจอมเพชร มหาบรมวิเชียรสารีริกธาตุ เจดีย์ประจำปีชวดธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติดีมีศีลธรรม ขออานุภาพแห่งพระบรมพระธาตจอมเพชรนี้ จงรักษาข้าพเจ้าให้อยู่ดีมีสุข หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ

8. พระธาตุจอมตื้อ

ประจำปีเกิด มะเมีย (พระกำลัง10)

 •  นะโม พุทธายะ มะหาละพะเจติยา  อิมานิ ปัญจะพะลานิ
 • สัทธาพะลัง วิริยะพะลัง สะติพะลัง  สะมาธิพะลัง ปัญญสพะลัง
 • นะมะการานุภาเวนะ อะติพะโล อะติพะโล โหมิ สัพพะทา

 ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมตื้อมหาพละเจดีย์ปีระจำปีมะเมีย  กำลัง5 ประการนี้คือ  สัทธา ความเชื่อมั่น วิริยะ ความขยัย สติ ความมีสติ สมาธิและปัญญา ความเชื่อมั่น ความรู้ ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุนี้ ขอห้ข้าพเจ้ามีกำลังอย่างยิ่งทั้งใสนทางธรรมและทางโลก ทำให้เกิดโชคชัย ลาภทวีพูนตลอดกาลนานเทอญ

9.พระธาตุจอมแก้ว 

ประจำปีเกิด ฉลู(พระกำลัง 9)

 • นะโม พุทธายะ มะหาระตะเจติยา  ปัญญา นะรานัง ระตะนัง
 • นะมะการานุภาเวนะ ปัญญาธะโร ปัญญาธะรา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมแก้ว มหารัตนเจดีย์ ประจำปีฉลู ปัญญาเป็นรัตนะของนรชนคนทั้งหลาย ด้สยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมแก้วนี้ ขอให้พระรัตนตรัยคุ้มภัยอันตราย ขอให้รัตนะทรัพย์สมบัติพลันสำเร็จ ขอมห้ข้าพเจ้าทรงไว้ซึ่งปัญญาตลอดกาลนานเทอญ

สงกรานต์ปี66 พาไป “มูเตลู”พระธาตุปีเกิด

10.พระธาตุจอมแจ้ง

ประจำปีเกิด มะแม (พระกำลัง19)

 • นะโม พุทธายะ มะหาโอภาสเจติยา โอภาโส โลเก สัทธัมโม
 • นะมะการานุภาเวนะ อัสสะมิง โลเก ปะรัมหิ จะ โอภาสะธัมโม
 • โอภาสสะธัมมา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมแจ้งมหาโอภาสะเจดีย์ประจำปีมะแมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างในโลกนี้ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจองแจ้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตแสงสว่างสดใส ไร้อุปสรรคปัญหาใดๆทั้งใสโลกนี้และโลกหน้าตลอดกาลเทอญ

11.พระธาตุจอมดวง

ประจำปีเกิด จอ (พระกำลัง9)

 • นะโม พุทธายะ มะหาสุชาตะเจติยา พุทธะสาสะนัง อุตตะมัง พุทธะวะจะนัง
 • มังคะลัง นะมะการานุภาเวนะ มะมะ ชีวิตัสสะ สิริมังคะลัง โหตุ สัพพะทา

 ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมดวง มหาสุชาตะเจดีย์ประจำปีจอ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด เป็นมงคลสูงสุดด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมดวง ขอให้ความเป็นสิริมงคลบังเกิดมีแก่ชีวิตข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญ

12.พระธาตุจอมโกฎิ

ประจำปีเกิด มะเส็ง (พระกำลัง10)

 • นะโม พุทธายะ เทวะตาหิ  มะหาอัคคะเจติยา จิตตะคุตโต เสฎโฐ อัตตะคุตโต อัคโค
 • นะมะการานุภาเวนะ เทวา ภะเยหิ อารักขัง คัณหันตุ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมโกฎิ มหาอัครเจดีย์ประจำปีมะเส็ง อันเหล่าเทพยดาทั้งหลายคุ้มครองไว้ ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมโกฎิ ขอเหล่าเทพยะดาทั้งหลายคุ้มครองข้าพเจ้าให้รอดปลอดภัยอันตรายทั้งปวง

สงกรานต์ปี66 พาไป “มูเตลู”พระธาตุปีเกิด