svasdssvasds

ซีพีเอฟ สนับสนุน "โครงการเพาะเห็ด" เติมทักษะอาชีพเด็กพิเศษ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 มี.ค. 2565 เวลา 4:48 น.

ซีพีเอฟ เดินหน้า ส่งเสริมทักษะอาชีพ ผลักดัน CONNEXT ED จัดทำโครงการ "เพาะเห็ด เติมฝัน สร้างอาชีพ" เติมทักษะน้องๆ เด็กพิเศษ รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ขับเคลื่อนการทำงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพีเอฟ ได้สนับสนุนงบประมาณ จัดทำ "โครงการเพาะเห็ด เติมฝัน สร้างอาชีพ" ที่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน และบุคคลออทิสติก 

ซีพีเอฟ สนับสนุน "โครงการเพาะเห็ด" เติมทักษะอาชีพเด็กพิเศษ

"โครงการเพาะเห็ด เติมฝัน สร้างอาชีพ" เป็นการสร้างทักษะพื้นฐานให้เด็กๆ ซึ่งการเพาะเห็ดมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน สามารถทำได้ตามสภาพความพร้อม จึงเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้กับน้องๆ ในสถานศึกษาแห่งนี้ ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมามีแหล่งเพาะเห็ดที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ ทั้งในระหว่างดำเนินโครงการ และยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ดูแล รร. CONNEXT ED จำนวน 301 โรงเรียน ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สระบุรี ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้านหลัก คือ 1. การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส 2. กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 4. เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ 5. การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา  

ซีพีเอฟ สนับสนุน "โครงการเพาะเห็ด" เติมทักษะอาชีพเด็กพิเศษ         
     
น.ส.ธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการ รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล และรับผิดชอบ "โครงการเพาะเห็ด เติมฝัน สร้างอาชีพ" เล่าว่า วัตถุประสงค์ของการทำโครงการเพาะเห็ดฯ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพตามศักยภาพ ซึ่งเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 52 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำจากคุณครูเกษตรที่สอนวิธีเพาะเห็ด การดูแลและคุณครูการงานอาชีพที่สอนการแปรรูปเห็ด อาทิ แหนมเห็ด เห็ดทอด เห็ดอบกรอบ เป็นต้น เพื่อเป็นการวางพื้นฐานทักษะให้เด็กๆ และเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถนำไปทำที่บ้าน ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้   

โรงเรียน ฯ เริ่มต้นโครงการเมื่อปลายปี 2564 สร้างโรงเรือนขนาดย่อมเพื่อเพาะเห็ดนางฟ้า  400 ก้อน มีคุณครูประจำหอนอนและเด็กๆที่หอนอน ช่วยกันดูแลเห็ดที่เพาะไว้ รดน้ำ เก็บดอกเห็ดเสร็จทำความสะอาดหน้าก้อนเชื้อ นำผลผลิตเห็ดที่เก็บได้ชั่งกิโลกรัม เพื่อส่งให้โรงอาหารประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ขึ้นกับรายการอาหารแต่ละสัปดาห์ อาทิ ต้มยำไก่ใส่เห็ด ผัดกะเพราหมูใส่เห็ด ต้มข่าไก่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน ที่สำคัญคือ ผลผลิตเห็ดที่เด็กๆ ช่วยกันดูแลเป็นวัตถุดิบต้นทางที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี 100%   

ปัจจุบัน แม้เด็กๆจะปิดเทอมกันแล้ว แต่โรงเรียนได้ทำคอนโดเห็ดมอบให้เด็กๆ 52 ครอบครัว กลับไปดูแลที่บ้านต่อ ครอบครัวละ 1 ชุด ประกอบด้วย 1. คอนโดเห็ด ใช้ท่อพีวีซีทำเป็นโครงทรงสี่เหลี่ยมเหมือนบ้าน ทำเป็นชั้นๆ คลุมด้วยแสลนสีดำล้อมรอบ กั้นหลังด้วยตาข่ายพลาสติก 2. ก้อนเชื้อเห็ด 27 ก้อน โดยใช้งบประมาณที่ซีพีเอฟสนับสนุนโครงการฯ มาซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากฟาร์มเห็ดใกล้ๆโรงเรียน เพื่อทำคอนโดเห็ดมอบให้นักเรียน และยังมีครอบครัวนำร่อง 5 ครอบครัว ที่โรงเรียนใช้งบประมาณในส่วนนี้ สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดให้เพิ่มเติมอีก 500 ก้อน เพื่อต่อยอดสู่อาชีพ     

ซีพีเอฟ สนับสนุน "โครงการเพาะเห็ด" เติมทักษะอาชีพเด็กพิเศษ
         
โรงเรียนมีการติดตามพัฒนาการของเด็กๆผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เด็กบางคนสามารถสื่อสารทางไลน์กับคุณครูได้โดยตรงส่วนบางคนที่ไม่สามารถสื่อสารได้เอง คุณครูจะติดตามผ่านทางผู้ปกครองที่จะช่วยรายงานพัฒนาการของน้องๆ จากกิจกรรมเพาะเห็ด การคิดเมนูอาหารในแต่ละวัน และการลงมือทำอาหารทานเองในครัวเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและเด็กๆเป็นอย่างดี ด้วยการส่งภาพนิ่ง คลิปวีดีโอ มาให้คุณครู ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ บอกว่าเด็กๆ สามารถรับผิดชอบดูแลการเพาะเห็ดได้เอง มีความสุขกับการทำกิจกรรม  กระตือรือร้น เด็กออทิสติกมีสมาธิมากขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย 


  
รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล เป็น 1 ใน 301 โรงเรียน ในความดูแลของซีพีเอฟ ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง  ผ่านการทำงานร่วมกันของผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ของบริษัท ร่วมวางแผนการศึกษาร่วมกับผู้บริหารและคณะครู   จากจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมโครงการ ฯ  ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุน การทำโครงการ"ผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย" ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา สร้างโอกาสในการมีงานทำให้แก่น้องๆเด็กพิเศษ โดยได้บรรจุอาชีพผัดหมี่โคราช เป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ผัดหมี่สำเร็จรูป และล่าสุด ในปี 2564 ซีพีเอฟ สนับสนุนโครงการเพาะเห็ด สานฝัน สร้างอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเพาะเห็ด การแปรรูปเห็ด นำความรู้ปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเติมฝัน สร้างอาชีพให้แก่นักเรียนได้จริง เป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆ ที่จะสามารถพึ่งพิงตนเองได้ในอนาคต

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด