svasdssvasds

ผ่างบ“วงษ์สยาม” ต้นทุนบริการปี 64 งอก 935 ล้าน ก่อนจี้คลังลงนามท่อส่งน้ำ EEC

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 มิ.ย. 2565 เวลา 22:28 น. 829

ผ่างบการเงิน วงษ์สยามก่อสร้าง ผู้ชนะการประมูลโครงการท่อส่งน้ำใน EEC มูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้าน ปี 64 มีสินทรัพย์รวมแค่ 2,007 ล้าน กำไร 289.79 ล้าน พบก่อนประมูลโครงการต้นทุนการให้บริการพุ่ง 935 ล้านบาท

กลายมาเป็นหนังเรื่องยาวสำหรับการเปิดประมูลโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ระหว่างกรมธนารักษ์ และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้ชนะการประมูลโครงการมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 30 ปี แต่ ณ ปัจจุบัน โครงการนี้ยังไม่สามารถลงนามกับผู้ชนะโครงการได้

 

แม้ล่าสุด “อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย” กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จะทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์ ขอนัดหมายลงนามสัญญาโครงการนี้ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในฐานะได้รับสิทธิบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ EEC พร้อมยื่นคำขาดให้กรมธนารักษ์ต้องเร่งลงนามโดยเร็ว 

 

โดยระบุว่า กระบวนการเปิดประมูลโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง หากประวิงเวลาการปฏิบัติตามพันธะของรัฐที่มีต่อบริษัทย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทจนไม่อาจเยียวยาได้ ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อหน่วยงานของรัฐ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งจนถึงที่สุด

 

ขณะที่“สันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์หลังผู้สื่อข่าวถามว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เตรียมทำหนังสือถึง กรมธนารักษ์ เพื่อขอนัดหมายลงนามในสัญญาโครงการ วันที่ 17 มิถุนายนนี้ ยังเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งนายสันติ ตอบสั้น ๆ ว่า “ใครจะมาสั่งได้”

จากการตรวจสอบข้อมูลรายงานงบการเงิน ปี 2564 ของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด พบว่า ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 2,379.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 1,356.09 ล้านบาท หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 75.45%


ส่วนรายจ่ายรวมในปี 2564 อยู่ที่ 2,005.35 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่มีรายจ่ายรวม 1,292.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.15%

ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 289.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 46.90 ล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 517%
งบกำไร-ขาดทุน บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

ด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 2,007.98 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่มีสินทรัพย์รวม 1,614.82 ล้านบาท

ส่วนหนี้สินรวมในปี 2564 มีจำนวน 471.13 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่มีหนี้สินรวม 367.77 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่าปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน รายการสำคัญ เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 219 ล้านบาท รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 614 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 405 ล้านบาท

ขณะที่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีรายการสำคัญ เช่น เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 62 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 257 ล้านบาท

ภายใต้รายการงบการเงินปี 2564 มีสังเกตุสำคัญเกี่ยวกับรายจ่ายต้นทุนงานโครงการ โดยเฉพาะรายการต้นทุนการให้บริการ ซึ่งในปี 2563 ไม่มีรายการนี้แสดงอยู่ในงบการเงิน แต่ในปี 2564 กลับพบว่ามีวงเงินแสดงอยู่ทั้งสิ้น 935 ล้านบาทบวกเข้าไปในงบการเงินด้วย

ผ่างบ“วงษ์สยาม”  ต้นทุนบริการปี 64 งอก  935 ล้าน ก่อนจี้คลังลงนามท่อส่งน้ำ EEC

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานพบว่า มีค่าสึกหรอและค่าเสื่อมของสินทรัพย์ สูงที่สุด 21 ล้านบาท รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง 12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 10 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

  • สถานที่ตั้ง 111 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • ดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบประปา,ชลประทาน
  • จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2519 (46 ปี 2 เดือน)
  • มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 630 ล้านบาท
  • มูลค่าบริษัท 1,247 ล้านบาท (197.94% ของทุน)

แท็กที่เกี่ยวข้อง