svasdssvasds

ผ่าขุมทรัพย์ “แอพเวิร์คส์” กวาดงานรัฐ 77 โครงการ อู้ฟู่ 1.3 พันล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 เม.ย. 2565 เวลา 6:08 น. 1.3k

เปิดข้อมูล แอพเวิร์คส์ หนึ่งในกิจการร่วมค้า ทำระบบ M-Flow พบรับงานจัดซื้อจัดจ้างรัฐ 8 ปี กว่า 77 รายการ รวมมูลค่าอย่างน้อย 1,345 ล้านบาท โดยเฉพาะช่วงรัฐบาลประยุทธ์ 2 ได้งานรัฐเกือบ 50 โครงการ ไปดูกันว่ามีโครงการอะไร และเป็นโครงการของหน่วยงานไหนมากที่สุด

หลังจาก กรมทางหลวง เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow บนทางหลวงพิเศษหมายระหว่างเมืองหมายเลข 9 ไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 โดยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า สมาร์ทโทรล คอลเลคชั่น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด และบริษัท โอเอซิส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการระบบ M-Flow เป็นผู้ดำเนินการ 

 

ทั้งนี้ตามสัญญากับกิจการร่วมค้า สมาร์ทโทรล คอลเลคชั่น ได้กำหนดวันเริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2564 และสิ้นสุดสัญญา 12 เดือน นับตั้งแต่วันเปิดให้บริการ แบ่งเป็น 2 รายการ มีมูลค่าสัญญาจ้าง วงเงินรวม 117.7 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 • งานตรวจจับยานพาหนะและระบุตัวตนของผู้ใช้บริการที่ใช้ช่องทางระบบ M-Flow แบบอัตโนมัติ ระยะเวลา 12 เดือน ราคาต่อหน่วย 2.85 ล้านบาท เป็นเงิน 34,218,000 บาท 
 • งานบริหารจัดการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบ M-Flow จำนวน 31.15 ล้านเที่ยววิ่ง ราคาต่อหน่วย 2.68 บาท เป็นเงิน 83,482,000 บาท

 

สำหรับการเข้าไปทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐครั้งนี้ ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรก โดยเฉพาะบริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐหลายโครงการ 

 

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Creden Data พบข้อมูลดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีคู่สัญญากับ บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด มีจำนวนกว่า 77 รายการ รวมมูลค่างานที่ได้รับจากภาครัฐ 1,345 ล้านบาท โดยการรับงานรัฐครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2557 เป็นการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มูลค่า 58,850 บาท 

 

ต่อด้วยการจ้างเชื่อมโยงเครือข่าย Fiber Optic ระหว่างอาคาร สมช. และอาคาร 20 ชั้น 3 สมช. โดยวิธีตกลงราคา ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มูลค่า 85,600 บาท และจากนั้น บริษัทก็ยังรับงานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการรัฐอีกหลายโครงการจนถึงปัจจุบัน

 

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่ปี 2557 – 2564 แยกเป็นจำนวน ดังนี้

 • ปี 2557 จำนวน 5 โครงการ 
 • ปี 2558 จำนวน 2 โครงการ
 • ปี 2559 จำนวน 2 โครงการ
 • ปี 2560 จำนวน 10 โครงการ
 • ปี 2561 จำนวน 10 โครงการ
 • ปี 2562 จำนวน 19 โครงการ
 • ปี 2563 จำนวน 14 โครงการ
 • ปี 2564 จำนวน 15 โครงการ

ส่วนหน่วยงานที่ได้มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงจากมากไปหาน้อย) มีดังนี้ 

 • กรมส่งเสริมการเกษตร 14 โครงการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 9 โครงการ
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 6 โครงการ
 • กรมทางหลวง 4 โครงการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 โครงการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 4 โครงการ
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด 3 โครงการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3 โครงการ
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 3 โครงการ
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 โครงการ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 3 โครงการ
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2 โครงการ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย 2 โครงการ
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 2 โครงการ
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ
 • กรมทางหลวงชนบท 1 โครงการ
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 โครงการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 โครงการ
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 โครงการ
 • สำนักงานศาลยุติธรรม 1 โครงการ
 • กรมเจ้าท่า 1 โครงการ
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1 โครงการ
 • กรมการขนส่งทางบก 1 โครงการ
 • กรมการพัฒนาชุมชน 1 โครงการ
 • การประปาส่วนภูมิภาค 1 โครงการ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 โครงการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 โครงการ
 • กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ

 

อย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะในปี 2564 มีโครงการสำคัญ ดังนี้

 • จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มูลค่า 2.38 ล้านบาท
 • ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาชุดสำรวจจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมทางหลวงชนบท มูลค่า 19.2 ล้านบาท
 • จ้างเหมาวงจรเช่าสำหรับสื่อสารข้อมูลพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรมทางหลวง มูลค่า 461,170 บาท
 • จ้างบำรุงรักษาระบบ Software (EMTEX) และระบบ ออกแบบงานพิมพ์ (Doc 1) ระยะเวลา 12 เดือน (โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มูลค่า 1.18 ล้านบาท
 • งานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูล Appliance (ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มูลค่า 6.9 ล้านบาท
 • เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลค่า 490,000 บาท
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS Storage) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มูลค่า 29,960 บาท
 • ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูลบังคับคดีผู้ประกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานศาลยุติธรรม มูลค่า 20 ล้านบาท
 • จ้างจัดงานในการทดสอบระบบ M-Flow เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรมทางหลวง มูลค่า 492,000 บาท
 • ประกวดราคาซื้องานจัดหาระบบการระบุยานพาหนะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification (RFID)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมทางหลวง มูลค่า 11.12 ล้านบาท
 • จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลค่า 492,200 บาท
 • ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเพื่อการบำรุงรักษาท่าเรือชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมเจ้าท่า มูลค่า 21.74 ล้านบาท
 • ประกวดราคาซื้อ1) จัดหากระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ของงานเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (TCT) พร้อมหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Honeywell รุ่น PC-42t Plus จำนวน 15,000,000 ใบ 2.) จัดหากระดาษตั๋วสำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วบนขบวนรถ (TVT) จำนวน 10,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 15.38 ล้านบาท
 • จ้างจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ TMCS (Maintenance Service Agreement) เป็นเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มูลค่า 327 ล้านบาท
 • จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ HRIS จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มูลค่า 856,000 บาท

 

ข้อมูล บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด 

 • ตั้งอยู่เลขที่ 408/141 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 33 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 • จดทะเบียนตั้งบริษัท วันที่ 2 ก.ค. 2542 (22 ปี 9 เดือน) 
 • ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 80 ล้านบาท

 

กรรมการ 

 • นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร 

 

ผู้ถือหุ้น 

 • นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร สัดส่วน 99.75% 
 • นายฉัตรไชย อัศวินนิมิตร สัดส่วน 0.13% 
 • น.ส.สาริณี อัศวินนิมิตร สัดส่วน 0.13% 

 

งบการเงินนำส่งปี 2563 

 • สินทรัพย์รวม 394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.05% 
 • รายได้รวม 380 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.28% 
 • รายจ่ายรวม 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.34% 
 • กำไร 30 ล้านบาท ลดลง 17.60%

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด