1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก" คนไทยได้สิทธิตรวจ HIV ฟรีปีละ 2 ครั้ง

01 ธันวาคม 2565

วันเอดส์โลก กรมควบคุมโรค เผยปี 64 คนไทยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปีละ 6.5 พันคน ผู้เสียชีวิตปีละ 9.3 พันคน แนะ ตรวจ HIV ฟรีตามสิทธิปีละ 2 ครั้ง ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

วันเอดส์โลก กรมควบคุมโรค เปิดข้อมูลปี 2564 คนไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปีละประมาณ 6,500 คน ผู้เสียชีวิตปีละ 9,300 ราย สาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน แนะ ตรวจ HIV ฟรีตามสิทธิปีละ 2 ครั้ง ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว

 

ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดเป็น "วันเอดส์โลก" (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก โดยใช้โบว์แดงเป็นสัญลักษณ์สากล ที่แสดงถึงการตระหนักรู้ การสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวย้ำเตือนว่า เอชไอวี/เอดส์ยังคงอยู่ และปี 2565 นี้ UNAIDS ชูประเด็นรณรงค์ คือ "Equalize: ทำให้เท่าเทียม"

สำหรับประเทศไทยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2560 – 2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่ให้เกิน 1,000 คนต่อปี ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ไม่เกิน 4,000 รายต่อปี และลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะลง เหลือไม่เกิน 10%


จากการคาดประมาณสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยในปี 2564 คาดว่า จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 6,500 คน/ปี (เฉลี่ย 18 คน/วัน) ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 9,300 ราย/ปี (เฉลี่ย 26 ราย/วัน) และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ ประมาณ 520,000 คน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 97% เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน 

นอกจากนี้จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ในปี 2562 พบว่า คนไทยมีทัศนคติการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 26.7% ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ.2573 ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ ทั้งด้านการป้องกันและการดูแลรักษา


ขณะที่นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนสังคมไทยภายใต้แนวคิด "Equalize : ทำให้เท่าเทียม" ได้มุ่งเน้นการจัดบริการเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการป้องกัน การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จนสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ โดยการสร้างความตระหนัก และความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า "เอดส์เป็นเรื่องปกติ"

 

ดังนั้น ทุกบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกัน การกล้าที่จะตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รวมไปถึงการเข้ารับบริการดูแลรักษาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างเท่าเทียม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

 

การทำให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งผู้รับบริการ ผู้จัดบริการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมไปถึงความร่วมมือจากองค์กรทุกระดับ ชุมชน สังคม และนโยบายระดับประเทศ อันจะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และได้รับบริการที่ทั่วถึง เท่าเทียม ครอบคลุม และเหมาะสม นำไปสู่ความเท่าเทียมเพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ภายในปี 2573 ต่อไป


 ทั้งนี้ ตามสิทธิของคนไทยมีสิทธิในการตรวจ HIV ฟรี ปีละ 2 ครั้งต่อคน โดยสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกต่างๆ ของรัฐทุกแห่ง ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิการตรวจ HIV ฟรีกันได้  และหากตรวจแล้วพบเชื้อ ก็สามารถรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

ขั้นตอนการตรวจ HIV ฟรี มีดังนี้

  • ยื่นบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งว่าจะมาตรวจเชื้อ HIV
  • รับคำปรึกษาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ก่อนตรวจเลือด
  • เข้ารับการตรวจเลือด
  • รอฟังผลเลือด (ภายในวันเดียวหรือขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)