"สธ." รุกผลิต "อสม.นักวิทย์" เฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชน

05 เม.ย. 2567 | 13:19 น.

"สธ." รุกผลิต "อสม.นักวิทย์" เฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชน เดินหน้าะพัฒนามาตรฐานสินค้าท้องถิ่น หนุนผู้ประกอบการ ช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ. ได้ดำเนินการรพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่ช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง สื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค ขับเคลื่อนเครือข่ายบูรณาการการทำงานป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

นอกจากนี้ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน หรือ SMEs สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ สนับสนุนให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ มุ่งสู่เป้าหมายคนไทยแข็งแรง ประเทศชาติมั่นคง เศรษฐกิจเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน

"สธ." รุกผลิต "อสม.นักวิทย์" เฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชน

นายแพทย์ยงยศ กล่าวอีกว่า ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา และเครื่องสำอางที่เป็นอันตรายที่จำหน่ายตามตลาดนัดหรือรถเร่ในชุมชน ทำให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้เจ็บป่วย หรืออาจเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และมีเครื่องมือตรวจสอบคัดกรองความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเฝ้าระวังภัยด้านสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 

"ผลสำเร็จของการดำเนินงานตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี สามารถจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชน ตำบลและอำเภอ จำนวน 556 แห่ง ผลิต อสม.ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน หรือ อสม.นักวิทย์ฯ"

โดยมีปลอกแขนสีเขียวติดแขนซ้าย เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้การรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีความรู้ในการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น คัดกรองและตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งด้านยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ด้านอาหาร จำนวนกว่า 22,235 คน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและเครื่องสำอางสมุนไพร สู่ Smart product รวม 143 ผลิตภัณฑ์ Safety Product รวม 219 ผลิตภัณฑ์ Sustainable product รวม 17 ผลิตภัณฑ์ และ Initiative Product รวม 28 ผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสการต่อยอดสู่ตลาดสากลให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 268 ราย

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรที่มุ่งมั่นพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน