หมอชลน่าน เผยโฉม “ภูมิพิมาน” ไทยแลนด์ พาวิลเลียน งาน EXPO 2025 OSAKA

18 มี.ค. 2567 | 08:30 น.

“หมอชลน่าน” นำทัพแถลงความพร้อมการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย “ภูมิพิมาน” ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ Medical Hub

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ ที่ภาครัฐมุ่งหวังให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Medical Hub โดยในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับจากกระทรวงที่ดูแลเรื่องสุขภาพของคนไทย เป็นกระทรวงที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2569 แบ่งออกเป็น 4 ผลผลิตหลัก คือ 

1. ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)

2. ศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)

3. ศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub)                

4. ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

ปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งด้านระบบบริการสุขภาพของประเทศผนวกกับ 7 จุดแข็งที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย

1. แหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่ชาวต่างชาติรู้จัก 

2. มีความพร้อมของสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงได้มาตรฐานในระดับโลก ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร                  ซึ่งคนทั่วโลกให้การยอมรับ 

3. มีแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญรองรับความต้องการในการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติ                     4. อัตราค่าบริการในการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับประเทศอื่น 

5. คนไทยมีเซอร์วิสมายด์ในการบริการ เรามียิ้มสยาม  เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความใจดี ความโอบอ้อมอารี ซึ่งเป็นจุดแข็งที่เราควรรักษาไว้ 

6. ประเทศไทยมีสิ่งอำนวย ความสะดวกที่ครบถ้วน 

7. ประเทศไทยมีภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จุดแข็งทั้ง 7 ที่กล่าวมาแล้ว ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ไทยมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับให้ประเทศไทย สามารถก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ได้อย่างเต็มรูปแบบ

“ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสำเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงศักยภาพ ทางการแพทย์ของไทยในระดับนานาชาติ  นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN    โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดนิทรรศการ”

หมอชลน่าน เผยโฉม “ภูมิพิมาน” ไทยแลนด์ พาวิลเลียน งาน EXPO 2025 OSAKA

สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้ คือ “Designing Future Society For Our Live” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุข และสุขภาพดี  ธีมหลักของนิทรรศการไทย คือ “THAILAND Connecting Lives for Greatest Happiness”สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่

ส่วนธีมรอง คือ Thai-Smile Connecting Happiness World Destination ยิ้มสยามที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลก โดยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เน้นความเป็นไทยร่วมสมัยและนำแนวคิดหลักของงานมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกได้ตั้งแต่ ภูมิจากธรรมชาติ ภูมิจากวิถี วัฒนธรรม นวัตกรรม จนถึงภูมิคุ้มกันจากศักยภาพ และความพร้อมด้านสาธารณสุข

หมอชลน่าน เผยโฉม “ภูมิพิมาน” ไทยแลนด์ พาวิลเลียน งาน EXPO 2025 OSAKA

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการเข้าร่วมงานครั้งนี้คือ ประเทศไทยได้ขยายโอกาสในการลงทุนด้านสุขภาพ และได้นำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้รับรู้ว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านสุขภาพด้านการท่องเที่ยว

สำหรับอาคารนิทรรศการไทย “ภูมิพิมาน”  แบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. “ภูมิวิถี” เปิดอรรถรสแห่งการเดินทางเข้าสู่ภูมิพิมาน ดินแดนที่รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี  อันดีงาม รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่ทำให้ไทยเป็นครัวของโลก

2. “ภูมิคุ้มกัน” ไฮไลท์สำคัญในการจัดแสดง ถ่ายทอดเรื่องราวจากภูมิวิถีแบบไทย พัฒนาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายสำคัญด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก    

หมอชลน่าน เผยโฉม “ภูมิพิมาน” ไทยแลนด์ พาวิลเลียน งาน EXPO 2025 OSAKA

3. “ภูมิสยาม” เข้าถึงภูมิแบบไทย ผ่านห้องทดลองวิถีไทย ร่วมสัมผัสเมนูอาหารไทย ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย และรอยยิ้มสยามที่ทั่วโลกประทับใจ ร้อยเรียงเรื่อราวชวนติดตาม เพื่อปักหมุดประเทศไทยสู่หมุดหมายด้านสุขภาพของโลก ได้แก่

  • 1. หมุดหมายสุขภาพโลก: โชว์ภูมิ จุดถ่ายภาพเพื่อแชร์ “ดินแดนแห่งภูมิคุ้มกัน” ให้ทั่วโลกได้รู้จัก    
  • 10 มนต์เสน่ห์ของประเทศไทย : เข้าถึงภูมิวิถีแบบไทยๆ ผ่านวิถีการอยู่กับธรรมชาติ การกินตามฤดูกาล รวมไปถึงแง่งามของวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงยิ้มสยาม เอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับและคุ้นเคย
  • 100 ศักยภาพสาธารณสุขไทย : 100 สิ่ง สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์โลก
  • หมอชลน่าน เผยโฉม “ภูมิพิมาน” ไทยแลนด์ พาวิลเลียน งาน EXPO 2025 OSAKA
  • 1,000 สถานบริการทางการแพทย์และมาตรฐาน EHA : 1001 :  มากกว่า 1,000 สถานบริการเพื่อสุขภาพที่ตอบรับคนทั้งโลก ครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ รักษา ฟื้นฟูตลอดจนการพักผ่อนระยะยาวที่ได้มาตรฐาน
  • 10,000 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ : ความหลากหลายของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพของไทยที่อร่อยติดอันดับโลก รวมถึงสำรับจากภูมิปัญญาไทย ทั่วทุกภูมิภาค ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุ ธัญญาหารในทุกฤดูกาล เพราะอาหารไทย คือ ยาที่อร่อยที่สุดในโลก
  • 100,000 ผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกัน : พื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าชมกับพาวิลเลียนไทยผ่านผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันจากไทย สู่การเสริมภูมิคุ้มกันเเก่โลก
  • 1,000,000 รอยยิ้มแห่งความประทับใจ : รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งรอยยิ้มให้ชาวต่างชาติ    

สำหรับอาคารนิทรรศการไทย ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน พื้นที่ A13 โซน Connecting  Lives ที่ใช้ชื่อว่า “วิมานไทย (VIMANA THAI)” เป็นอาคารที่มีความสวยงาม โดดเด่น ด้วยอัตลักษณ์ของไทยที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานแนวคิดการลดการใช้พลังงานและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568