"สิทธิบัตรทอง" 2 ช่องทางเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 67 ใช้ได้ทันที 

20 ก.พ. 2567 | 13:50 น.

ยกระดับ สิทธิบัตรทอง สิทธิ 30 บาท สปสช. แจ้งผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567 ใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ พร้อมเช็คเอกสารสำคัญที่ต้องใช้

ข่าวดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ จะสามารถใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน ตามนโยบายการยกระดับสิทธิบัตรทอง 

ช่องทางการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำ 2567

1. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่

พื้นที่ต่างจังหวัด :

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ ที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ

พื้นที่ กรุงเทพฯ :

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี (ทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ

2. ช่องทางออนไลน์

  • Application สปสช. เพียงดาวน์โหลดแอป สปสช. ดาวน์โหลดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งระบบ Android และ iOS
  • Line Official Account สปสช. add เป็นเพื่อน เพียงแค่สแกน QR Code หรือพิมพ์ค้นหาใช้ช่อง ID ว่า @nhso หรือ คลิกที่นี่ 

เอกสารที่ต้องใช้

1. กรณีพักอาศัย "ตรง" ตามที่อยู่หน้าบัตรประจำตัวประชาชน 

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 16 หลัก
  • เด็กเล็กใช้ "สูติบัตร" (ใบเกิด)

หมายเหตุ : กรณีให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจด้วย

2. กรณีพักอาศัย "ไม่ตรง" ตามที่อยู่หน้าบัตรประจำตัวประชาชนต้องใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม

  • หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงของเจ้าบ้าน
  • หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน/ ผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าหรือสัญญาเช่า ที่มีชื่อตนเองที่แสดงว่า ตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ 
  • ทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน  

 

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)