ประกาศ"ยกเว้นภาษีเงินได้"เจ้าหน้าที่ สธ. ที่รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด

06 เม.ย. 2567 | 08:50 น.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง “ยกเว้นภาษีเงินได้”ให้กับเจ้าหน้าที่ สธ. ที่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 สําหรับเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2566

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗  เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๒ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                                  ประกาศ\"ยกเว้นภาษีเงินได้\"เจ้าหน้าที่ สธ. ที่รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด

ข้อ ๑ กําหนดให้เงินได้ ดังต่อไปนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้

(๑) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

(๒) ค่าตอบแทนในการให้คําปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

(๓) ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นอกสถานพยาบาล ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖

                 ประกาศ\"ยกเว้นภาษีเงินได้\"เจ้าหน้าที่ สธ. ที่รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับเงินค่าตอบแทน จากทางราชการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

สมควรกําหนดให้เงินได้ที่เป็นค่าตอบแทนที่กระทรวง สาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

คลิกอ่านจากราชกิจจานุเบกษา