svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตู้กดกาแฟกัญชา ไม่ขออนุญาต มีโทษปรับหนัก – ติดคุก

22 มกราคม 2566

ตู้กดกาแฟกัญชา หรือตู้กดเครื่องดื่มผสมกัญชา ไม่ขออนุญาตท้องถิ่น มีโทษปรับหนัก – ติดคุก จัดเป็นกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เนื่องจากในปัจจุบันมักพบตู้กาแฟกัญชา และตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่มีส่วนผสมของกัญชา ตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสถานที่ทั่วไป ซึ่งถือเป็นถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องมีการควบคุม กำกับดูแล

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตู้กดเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประเภทที่ 3 (17)

ผู้ใดจะดำเนินกิจการประเภทดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการค้า ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นก่อนประกอบกิจการ และเป็นหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบและพิจารณาอนุญาต โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อื่นๆได้แก่ กฎหมายว่าด้วยอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้กัญชา (เฉพาะส่วนของช่อดอก) เป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ใดจะจำหน่ายสมุนไพรควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542


ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษตาม แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 71 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ