svasdssvasds

กรมอนามัย ดึง เซ็นทรัลแล็บ เช็คคุณภาพอาหารผสมกัญชา-น้ำดื่ม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ก.ย. 2565 เวลา 9:43 น.

กรมอนามัย ดึง เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพอาหาร ร่วมตรวจสอบ วิจัย ทำหลักเกณฑ์ และเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร รวมทั้งสาร THC - CBD ในอาหารปรุงสำเร็จที่มีการใช้กัญชาเป็นส่วนผสม รวมถึงคุณภาพน้ำดื่มกันปนเปื้อนสารเคมี

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย พัฒนาการวิจัย ทดสอบ และจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย

 

หลังพบว่า ปัจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ มีแมลงศัตรูพืชเพิ่ม และทนทานต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ทำให้มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากและหลากหลายขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตและปริมาณตามความต้องการของประชากร ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่ห่วงโซ่อาหาร รวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

 

ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อผลักดันกระบวนการ พัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน

กรมอนามัย ร่วมมือ เซ็นทรัลแล็บไทย ตรวจเช็คคุณภาพอาหาร

 

ทั้งนี้ กรมอนามัย และเซ็นทรัลแล็บไทย ได้กำหนดแผนดำเนินงานระยะยาวร่วมกัน 3 ปี ดังนี้ 

  1. การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์วิจัยการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำฝน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำทางเลือกรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำดิบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  2. การเฝ้าระวังสาร THC (Tetrahydrocannabinol) และ สาร CBD (Cannabidiol) ในอาหารปรุงสำเร็จที่มีการใช้กัญชาเป็นส่วนผสม 
  3. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร Street food 
  4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับทางห้องปฏิบัติการ เช่น การทำมาตรฐาน ISO การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) และ Technology การวิจัย จัดทำเครื่องมือ และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
  5. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย 

กรมอนามัย ร่วมมือ เซ็นทรัลแล็บไทย ตรวจเช็คคุณภาพอาหาร

 

นายชาคริต เทียบเธียร์รัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บ พร้อมทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนางานด้านวิชาการ ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมทำงาน ทั้งกิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา เพื่อพัฒนาระบบรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ระบบรับรองประปาหมู่บ้านสะอาด และพัฒนาแผนการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

 

เช่นเดียวกับการจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย เพื่อให้อาหารริมบาทวิถีของประเทศไทยมีความสะอาด ถูกสุขอนามัยสากล การจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และ ผู้ประกอบการอาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้บริการด้านอาหารในทุกระดับ 

 

นอกจากนี้ยังมีงานด้านวิชาการ ซึ่งขณะนี้เตรียมพัฒนาขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรอบรับกับข้อบังคับภาครัฐ ข้อบังคับของประเทศคู่ค้า รวมถึงความต้องการใหม่ ๆ ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดสำคัญจากกัญชง-กัญชา เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด