svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนละ 600 บาท 6 ปี

17 ส.ค. 2565 เวลา 13:08 น. 2.4k

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ได้รับการอุดหนุนในอัตรา 600 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 6 ปี มีผลหลังจากนี้อีก 3 เดือน

วันนี้(17 ส.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๕


โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ว่าด้วยโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบกับ ข้อ ๓๕ ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนํา เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑๖๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงออก ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๑๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก


(๑) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๒๒


(๒) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑


ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินโครงการ

 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่มิได้กําหนดในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม


ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รักษาการตามระเบียบนี้ และกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบนี้


ข้อ ๗ ในระเบียบนี้


“เด็กแรกเกิด” หมายความว่า เด็กที่มีอายุไม่เกินหกปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดี กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกําหนด

 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลอื่น ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วย


“ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย” หมายความว่า ครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยสมาชิกต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือการสมรส หรืออยู่กิน ด้วยกันฉันสามีภริยา หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย และสมาชิกต้องอาศัยอยู่จริงในครัวเรือนติดต่อกันมา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในรอบปีที่ผ่านมา แต่ไม่นับรวมลูกจ้างครัวเรือน


“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด


“แอปพลิเคชันเงินเด็ก” หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ใช้ในการลงทะเบียน ติดตามสถานะ และตรวจสอบการจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


“แอปพลิเคชัน D.DOPA” หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครองเพื่อรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามระเบียบนี้ การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้นับตั้งแต่เดือนที่ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลงทะเบียนโดยมีคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ในอัตรา ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือนหรือตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด (ระบุไว้ในข้อ 17 ) 

          ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนละ 600 บาท 6 ปี    ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนละ 600 บาท 6 ปี   ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนละ 600 บาท 6 ปี

 

คลิกดูเพิ่มเติม : ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด