ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เสนอ 4 ข้อ อุดผลกระทบ"กัญชาถูกกฏหมาย"

08 มิ.ย. 2565 | 04:53 น.

อุดผลกระทบ"กัญชาถูกกฏหมาย" ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เสนอ 4 มาตรการควบคุม ห่วงกลุ่มประชาชนเปราะบาง เด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ หลังไทยเปิดเสรีมากกว่าประเทศอื่น

พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์  ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยข้อเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กัญชา โดยระบุว่า  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศนี้ไม่มีพืชกัญชาและส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ และช่อดอกเป็นยาเสพติดให้โทษ

 

ดังนั้นเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้มีผลใช้บังคับจะทำให้ทุกคนในประเทศไทยรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชา เช่น เด็ก เยาวชน และหญิงมีครรภ์ สามารถเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเสรีที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ*

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำกับ เช่น สารแคนนาบินอยด์ (tetrahydrocannabinol, THC) ในปริมาณที่สูงมากในช่อดอกกัญชา มีอันตรายต่อสุขภาพกายและจิต ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาวเป็นอันตรายแก่สุขภาพจนอาจจะทำให้เจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

 

โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่เจ็บป่วยจากการเสพกัญชาต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก งานศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชน พบว่า กัญชาทำให้เสพติดและรบกวนการพัฒนาการ สมาธิและความจำ ซึ่งจะเป็นผลเสียในระยะยาว อีกทั้งพบว่าในประเทศที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะเสพกัญชาก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอให้มีมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้

 

  • 1. ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย เช่น พระราชกำหนดควบคุมกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้
  • 2. ขอให้รัฐสภา เร่งพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ.... เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชา อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
  • 3. มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา รวมทั้งออกแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญต่อการประเมินและแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา
  • 4. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักฐานเชิงประจักษ์

         

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและถูกต้อง รวมทั้งข้อแนะนำที่เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียจากกัญชาให้มากที่สุด

         

* รัฐบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดให้คนอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะมีกัญชาไว้ในครอบครองได้ และกำหนดปริมาณที่จะมีไว้ครอบครองได้ ประเทศอุรุกวัยกำหนดให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะเสพกัญชาได้และต้องมีการลงทะเบียนในระบบหากจะใช้กัญชา

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เสนอ 4 ข้อ อุดผลกระทบ"กัญชาถูกกฏหมาย"