เปิดแล้ว ! ศูนย์บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กัญชา กัญชง กระท่อม

08 มิ.ย. 2565 | 04:09 น.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดตัว ศูนย์บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กัญชา กัญชง กระท่อม พร้อมให้บริการ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1174

ระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์

 

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า วันนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้มีการ ศูนย์ ONE Stop Service กัญชา กัญชง กระท่อม ที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน (hotline) 1174 เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นขอฝากประชาชน ว่ากรณีเป็นผู้นำเข้าหรือประสงค์จะเป็นผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในประเทศ ขอให้มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้จำหน่าย หรือผู้รวบรวมที่กรมวิชาการเกษตร ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งหากเอกสารขออนุญาตครบตามที่กรมแจ้งไว้ในระบบ

 

เปิดแล้ว ! ศูนย์บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กัญชา กัญชง กระท่อม

 

อาทิ ใบอนุญาตนำเข้าจากกรมวิชาการเกษตร และใบรับรองสุขอนามัยพืช แสดงถึงการปลอดโรคพืช แมลงศัตรูพืช ปลอด GMO จากประเทศต้นทาง เป็นต้น กรมฯ จะสามารถอนุญาตได้ภายใน 1 วันทำการ และสำหรับผู้ประสงค์ที่จะเป็นผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไทย สามารถขออนุญาตเป็นผู้รวบรวมและจำหน่ายได้ที่กรมวิชาการเกษตร ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ได้เช่นกัน โดยจะต้องเป็นการจำหน่ายพันธุ์ที่มีการรับรองถูกต้องของกรมวิชาการเกษตร

 

เปิดแล้ว ! ศูนย์บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กัญชา กัญชง กระท่อม

 

ดังนั้น ขอเชิญชวน นักวิจัย นักพัฒนา นักปรับปรุงพันธุ์ของกัญชง กัญชา มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร สำหรับประชาชนผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปปลูกทั้งในครัวเรือน หรือเชิงพาณิชย์ก็ขอให้เลือกซื้อจากร้านค้า ร้านจำหน่ายที่มีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร โดยแต่ละร้านจะต้องมีใบอนุญาตติดแสดงไว้ที่ร้านค้าให้เห็น หรือกรณีซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ก็ขอให้เลือกซื้อจากร้านที่มีการสำแดงใบอนุญาตที่ถูกต้อง เพื่อรักษาประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

 

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ต่อไป “กัญชา กัญชง กระท่อม”  ทั้ง 3 ชนิดไม่ใช่ยาเสพติด มีผลให้ทั้ง 3 ชนิดนี้มาอยู่ในการควบคุมของกรมวิชาการเกษตรเหมือนพืชทั่วไป แต่ยังต้องมีเงื่อนไขบางประการในการควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ศัตรูพืช และโรคพืช ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ 1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 และ 2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. 2565 กำหนดให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิด ได้จากทุกประเทศ

 

เปิดแล้ว ! ศูนย์บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กัญชา กัญชง กระท่อม

โดยประเทศต้นทางต้องแนบใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phyto Certificate: PC) และใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) กำกับมาด้วย และเนื่องจากเมล็ดพันธุ์กัญชง กัญชา และกระท่อม เป็นพืชที่มีราคาสูง กรมวิชาการเกษตรจึงจะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจอัตราการงอก จำนวน 400 เมล็ด จากแนวปฏิบัติเดิมของพืชชนิดอื่น ซึ่งจะเป็นต้นทุนของทุกภาคส่วน

 

เปิดแล้ว ! ศูนย์บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กัญชา กัญชง กระท่อม

แต่กรมฯ จะติดตามและตรวจสอบที่แปลงปลูก หรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่าย ว่าเมล็ดมีการงอกตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.พันธุ์พืช หากพบว่าไม่เป็นไปตามกล่าวอ้าง หรือพบโรคพืช แมลงศัตรูพืช กรมฯ จะสั่งให้มีการทำลายได้ทันที ทั้งนี้ แปลงที่จะมีการเพาะจำหน่ายจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)