svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วาระครม.วันนี้ คมนาคมชงใช้พื้นที่ลุ่มน้ำสร้างไฮสปีดเทรนหนองคาย

24 พฤษภาคม 2565

เปิดวาระครม. วันนี้ เรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และร่างกฎหมายสำคัญ จับตาคมนาคม เสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำสร้างไฮสปีดเทรนหนองคาย ขณะที่คลัง ชงทำที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ และอีกหลายเรื่องเข้าครม.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และร่างกฎหมายสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วาระสำคัญของรัฐบาล

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. และเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอการดำเนินโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กระทรวงการคมนาคม เสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) 
 • กระทรวงพลังงาน เสนอโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอขอความเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียนกับจีน (ACCORD) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เป็นต้นไป 
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

วาระเพื่อทราบ

 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชน การกำหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน พ.ศ. ....
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากรหนองคาย) และ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พ.ศ. ....
 • สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาวพร้อมบ้านและสิ่งก่อสร้างประกอบ