บังคับใช้ 5 ก.ย. เด็กต่ำ 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท - สูงไม่ถึง 135 ซม. ต้องคาดเข็มขัด

08 พฤษภาคม 2565

กฎหมายใหม่ ที่พ่อแม่ต้องรู้! นับถอยหลัง 5 ก.ย.2565 พรบ.จราจรทางบกประกาศใช้ กำหนด เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีท บูสเตอร์ซีท ขณะ เด็กสูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามอุ้มนั่งเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2พัน

8 พฤษภาคม 2565 - กลายเป็นเรื่องตื่นตัวในหมู่พ่อแม่และผู้ปกครอง หลังจาก พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2565 ที่ประกาศวานนี้ (7 พ.ค.65) ในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลในอีก 120 วันข้างหน้า หรือ บังคับใช้ วันที่ 5 ก.ย.2565 

 

ซึ่งสาระสำคัญ ของกฎหมายดังกล่าว เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็ก ตามมาตรา 123 ขณะโดยสารยานพาหนะ หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยระบุ  เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือผู้โดยสารที่สูงไม่เกิน 135 ซม. จะต้องนั่งคาร์ซีท บูสเตอร์ซีท หรือคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน จะต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

บังคับใช้ 5 ก.ย. เด็กต่ำ 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท - สูงไม่ถึง 135 ซม. ต้องคาดเข็มขัด
 

เปิดกฎหมายความปลอดภัยของเด็ก  พรบ.จราจรทางบก ตามมาตรา 123 

"มาตรา ๑๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓/๑ ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

(๑) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

(๒) คนโดยสาร

(ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

(ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

(ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเชนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตาม (๒) (ข) และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด

บังคับใช้ 5 ก.ย. เด็กต่ำ 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท - สูงไม่ถึง 135 ซม. ต้องคาดเข็มขัด

บังคับใช้ 5 ก.ย. เด็กต่ำ 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท - สูงไม่ถึง 135 ซม. ต้องคาดเข็มขัด

ข้อมูล : มูลนิธิผู้บริโภค
ภาพ : FB Natcharin Miprasert