หนุนกฎหมาย PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้ทั้งฉบับ 1 มิ.ย.65

26 เม.ย. 2565 | 02:08 น.

สภาองค์กรของผู้บริโภค หนุน ครม. ยึดการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมาย PDPA ทั้งฉบับ ตามกำหนด 1 มิ.ย. 65 ระบุหากเลื่อนอีกอาจพบปัญหาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA ควรเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และเป็นการประกาศใช้ทั้งฉบับ

 

ทั้งนี้หากมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย หรือหากเป็นการยกเว้น และตัดหมวดสำคัญ ๆ ที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และการลงโทษผู้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคออกไปนั้น อาจจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

 

โดยที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมประชุมกันเพื่อขอเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ. ฉบับนี้ ออกไปก่อน 1 – 2 ปี

 

เนื่องจากภาคเอกชนมีความกังวลว่า หากมีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวตามกำหนดการเดิม อาจจะปรับตัวและเตรียมความพร้อมไม่ทันในการลงทุนกับระบบการจัดการข้อมูล รวมทั้งการอบรมพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินการของกฎหมายดังกล่าว

น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า แม้คณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไปในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แต่ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติในหมวด 2 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หมวด 3 (สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

 

หมวด 5 (การร้องเรียน) หมวด 6 (ความรับผิดทางแพ่ง) หมวด 7 (บทกำหนดโทษ) และความในมาตรา 95 มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาจำนวน 22 รายการ เป็นเวลารวม 2 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

น.ส.สุภิญญา กล่าวอีกว่า เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ต้องรับผิดหรือถูกลงโทษ ตามบทบัญญัติในหมวด 6 หมวด 7 จะไม่เกิดการปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด 2 และหมวด 3

 

ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันในอนาคตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อไม่มีบทบัญญัติตามหมวด 5 และหมวด 6 จะก่อให้เกิดความยากลำบากในการร้องเรียนและการเข้าถึงการเยียวยาแก่เจ้าของข้อมูลที่ถูกละเมิดสิทธิ

 

อย่างไรก็ตามจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนให้คณะรัฐมนตรีประกาศใช้พ.ร.บ. ฉบับนี้ ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2565