วาระครม. วันนี้ เล็งเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - มาตรการภาษีสู้โควิด

25 เม.ย. 2565 | 23:02 น.

จับตาวาระครม. เสนอเข้ามาในที่ประชุมวันนี้ กระทรวงพม. เตรียมชงการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขณะที่คลัง ชงหลายมาตรการภาษี เพื่อดูแล และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง โดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษีของกระทรวงการคลัง และการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการอาคารแสดงประเทศไทยและผลงานนวัตกรรม “อนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ที่ชนะการแข่งขันนวัตกรรมของโลกจากงาน World Expo 2020 Dubai 

 

ขณะที่ นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนิทรรศการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์อาหารกลางวันโรงเรียน (Lunch and Learn Project)

 

สำหรับวาระการประชุม มีดังนี้ 

วาระพิจารณา

 • ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เรื่องการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
 • การเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ขออนุมัติดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 • ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สารบาหลี (Bali Message) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการทูตดิจิทัล
   

วาระเพื่อทราบ

 • เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565) 
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขต ของคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
 • รัฐบาลเนการาบรูไนดารุสซาลาม เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย (นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์) 
 • ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
 • รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันนั้น มีการจ่ายแบบขั้นบันไดเดือนละ 600 -1,000 บาท ดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท