เช็ควาระครม. หน่วยงานไหนชงเรื่องอะไร มีมาตรการลดค่าครองชีพไหม เช็คเลย

18 เม.ย. 2565 | 23:31 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะ เตรียมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเสนอเข้ามาหลายเรื่อง ลุ้นมาตรการลดค่าครองชีพ อีกรอบเสนอเข้ามาหรือไม่ เช็คเลยที่นี่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน วันนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และรับทราบ ดังนี้


วาระเพื่อพิจารณา

 • โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563
 • ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้แผนงาน The Programme for COVID-19 Crisis Response Emergency Support จากรัฐบาลญี่ปุ่น
 • รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและมองโกเลีย
 • ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า(JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4
 • การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคุมาโมโตะ (Kumamoto Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (4TH Asia – Pacific Water Summit : 4TH APWS)
 • กระทรวงกลาโหม มีเรื่องเสนอเป็นเอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม

วาระสำคัญของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาสถาณการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19)

 • รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำเดือนงบประมาน พ.ศ.2563-2564
 • รายงานผลความคืบหน้าการดไเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 
 • เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 รวม 112 ครั้ง

 

นายกรัฐมนตรี ประชุมครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล (แฟ้มภาพ)

วาระเพื่อทราบ

 • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. ....
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการประชุมคณะการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
 • รายงานประจำครึ่งปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางและรูปแบบการกำหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระทำความผิด

 

ส่วนวาระอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีการนำเสนอ หรือรายงานให้กับที่ประชุมพิจารณา เช่น การแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล, มาตรการต่าง ๆ ในการเตรียมพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19 หลังจากผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแล้ว 

 

รวมไปถึงมาตรการการลดค่าครองชีพอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมครม.พิจารณา เช่น แนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงและปุ๋ยขาด รวมถึงปัญหาอาหารสัตว์ และการลดอัตราหรืองดจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการต่ออายุทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะในปี 2565