svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สงกรานต์โคราช ทำอะไรได้-ไม่ได้ เช็คมาตรการ-คำสั่งล่าสุดที่นี่

08 เมษายน 2565

เช็คมาตรการสงกรานต์ 2565 คุมเข้มโคราช ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียดที่นี่ 

ตรวจสอบมาตรการของโคราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ว่าทำอะไรได้ ห้ามทำอะไร จาก มติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 68/2565 เมื่อ 5 เมษายน 2565 ลงนามโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

“คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา”  มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 1

  • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การรวมกลุ่มไม่เกิน 500 คน สำหรับพื้นที่ควบคมทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมือง อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.วังน้ำเขียว อ.พิมาย อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.โชคชัย สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ


ข้อ 2

  • กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลปกติในที่พักอาศัย ให้สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่แนะนำว่ามีความเสี่ยงก็สามารถสั่งยุติได้ตามอำนาจ

ข้อ 3

  • มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเฉพาะการรองรับเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนที่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิสำเนาเดิมควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ชุดตรวจ ATK เป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ สามารถกระทำได้และให้งดการสาดน้ำ
  • โดยให้จัดกิจกรรมได้ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. ห้ามการเล่นน้ำ การสาดน้ำ การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม

 

ข้อ 4

  • มาตรการตามคำสั่งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6-20 เมษายน 2565

 

ข้อ 5

  • สำหรับพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 874/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 และคำสั่งจังหวัด ที่ 875/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้

 

ข้อ 6

  • การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
  • รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

สงกรานต์โคราช ทำอะไรได้-ไม่ได้ เช็คมาตรการ-คำสั่งล่าสุดที่นี่ สงกรานต์โคราช ทำอะไรได้-ไม่ได้ เช็คมาตรการ-คำสั่งล่าสุดที่นี่ สงกรานต์โคราช ทำอะไรได้-ไม่ได้ เช็คมาตรการ-คำสั่งล่าสุดที่นี่ สงกรานต์โคราช ทำอะไรได้-ไม่ได้ เช็คมาตรการ-คำสั่งล่าสุดที่นี่

ที่มา : คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3800/2565 ลว 5 เม.ย. 65 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา