svasdssvasds

เปิดวาระครม. ถกแผนรถไฟฟ้า-แผนพัฒนาจังหวัด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 เม.ย. 2565 เวลา 23:11 น.

จับตาการประชุมครม. มีวาระครม.ที่น่าสนใจเสนอเข้ามาหลายเรื่อง ทั้ง แผนงานด้านการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งวาระอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง เช็คได้ที่นี่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 เมษายน 2565 มีวาระครม. ที่น่าสนใจ โดยกระทรวงคมนาคม เสนอผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2564 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ รฟม.ในอนาคต

 

ขณะที่สภาพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ส่วนสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ...

สำหรับวาระอื่น ๆ มีดังนี้ 

 

วาระเพื่อพิจารณา 

 • ขออนุมัติค่าชดเชยปลูกป่าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเพิ่มเติม 
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2561 – 2570 (ดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 พ.ศ.2565 – 2570)
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ... (การขยายเวลามาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) 
 • ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง 
 • ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน โดยให้พนักงานกู้เงินจากการประปานครหลวงแบบไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ในวงเงินการจัดสวัสดิการ จำนวน 30 ล้านบาท 
 • การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อนำไปกำหนดเป็นอัตรากำลังแทนให้แก่ส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 • ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตราฐานทางจริยธรรมการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ.2565 – 2570 
 • การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมารตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหาร กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถาณพยาบาล
 • ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วาระสำคัญของรัฐบาล

 • ผลการพิจรณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 และผลการพิจรณาของคณะกกรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565
 • รายงานเนื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565 รวม 110 ครั้ง

 

วาระเพื่อทราบ

 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานอุดรธานีเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จำนวน 3 ฉบับ 
 • ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545 พ.ศ...
 • การปิดสถานกงสุลราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำกรุงเทพมหานครเป็นการถาวร และการเปิดสถานกงสุลกิตตมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ณ จังหวัดสมุทรปราการ และแต่งตั้งกงสุลกิตตมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (นายปีแยร์ แมซ)
 • การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 (เรื่องขออนุมัติเปิดที่ทำการสถานกงสุลกิตตมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสแห่งใหม่ประจำจังหวัดภูเก็ต และขอแต่งตั้งกงสุลกิตตมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสคนใหม่ประจำจังหวัดภูเก็ต) และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดภูเก็ต (นายอาแล็ง โฟโด)
 • รัฐบาลสาธารณัฐอิตาลีเสนอขอแต่งตั้งกงสุลกิตตมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นายอัลแบร์โต โกซี)
 • การขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด