svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประกันสังคมยื่นรับเงินขาดรายได้ ม.33 ม.39 ม.40 ใครยังไม่ได้ต้องทำแบบนี้

17 มีนาคม 2565

เช็ควิธี ยื่นรับเงินขาดรายได้ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด สำหรับใครที่ยังไม่ได้ ต้องทำแบบนี้ ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

เกาะติด ประกันสังคม ม.33 ม.39  ม.40 ติดโควิด ยื่นขอรับ "เงินขาดรายได้" จากสำนักงานประกันสังคม แต่หลายคนก็ยังไม่ได้ เรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคม  ชี้แจง ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่รักษาตัวหายจากโรคโควิดแล้ว

ต้องไปติดต่อขอรับเงินขาดรายได้ ภายใน 2 ปี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วส่งมาให้สำนักงานประกันสังคมตามที่อยู่ในเว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้เรียบร้อย ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามที่ยื่นมา

รับ "เงินขาดรายได้" หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เงินขาดรายได้สำหรับการหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ในรอบปีปฏิทิน ถ้าผู้ประกันตนลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน ตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเรียกว่า “เงินขาดรายได้”

เอกสารรับเงินขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 33

 • แบบคำขอประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประกันสังคม (ต่างชาติ/ต่างด้าว)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (ต่างชาติ/ต่างด้าว)
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่ระบุวันหยุดงาน
 • หนังสือรับรองของนายจ้าง เพื่อยืนยันว่าได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยครบ 30 วันใน 1 ปีปฏิทิน (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)และแพทย์มีคำสั่งให้หยุดงานต่ออี
 • สถิติวันลาป่วยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและและเลขที่บัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

เงินขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • มีสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลัง
 • มีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษา 

 

สิทธิที่จะได้รับ ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

 

เอกสารรับเงินขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
 •  บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประกันสังคม (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ที่ระบุวันหยุดงาน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

เงินขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 40

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจะได้รับสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือ ภายใน 4 เดือนย้อนหลัง
 • มีการส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย

 

เอกสารรับเงินขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 40

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส. 2-01/ม.40)
 •  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง หรือ สำเนาเวชระเบียน (ต้องให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสถานพยาบาล)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)